ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TẬP HỢP CHI PHÍ.

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 3
Phần 1 Giới thiệu khái quát chung về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 5
1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 6
1.3 Công nghệ sản xuất và kết cấu sản xuất . 7
1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 8
Phần II Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1 Phân tích hoạt động Marketing của công ty 10
2.1.1 Đặc điểm hàng hoá dịch vụ của công ty . 10
2.1.2 Thị trường tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ của công ty 12
2.1.3 Giá cả, phương pháp định giá và mức giá hiện tại của một số mặt hàng của công ty . 13
2.1.4 Hệ thống phân phối sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của công ty . 14
2.1.5 Đối thủ cạnh tranh của công ty . 16
2.1.6 Đánh giá nhận xét tình hình tiêu thụ và công tác Marketing của công ty 17
2.2 Phân tích tình hình lao động, tiền lương 17
2.2.1 Cơ cấu lao động của công ty . 17
2.2.2 Phương pháp xác định mức thời gian lao động 19
2.2.3 Tuyển dụng và đào tạo lao động 20
2.2.4 Tổng quỹ lương 21
2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định . 24
2.4 Phân tích chi phí và tính giá thành 28
2.4.1 Phân loại chi phí của công ty . 28
2.4.1.1 Chi phí Bán hàng . 29
2.4.1.2 Chi phí quản lí doanh nghiệp 30
2.4.2 Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá vốn hàng bán của công ty 31
2.5 Phân tích tình hình tài chính của công ty 33
2.5.1 Các bản báo cáo tài chính . 33
2.5.2 Phân tích kết quả kinh doanh . 41
2.5.3 Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty . 42
2.5.3.1 Phân tích cơ cấu tài sản . 42
2.5.3.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn 44
2.5.4 Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty46
Phần 3 Đánh giá chung và lựa chọn đề tài tốt nghiệp
3.1 Đáng giá và nhận xét chung về tình hình của công ty 52
3.1.1 Đánh giá chung về tình hình Marketing 52
3.1.2 Đánh giá chung về tình hình lao động tiền lương 52
3.1.3 Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản cố định 53
3.1.4 Đánh giá chung về chi phí chung và giá vốn hàng bán của công ty 53
3.1.5 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty . 53
3.2 Các thành công và những hạn chế của công ty 54
3.2.1 Những thành công và nguyên nhân của thành công . 54
3.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân tồn tại của công ty . 54
3.3 Hướng đề tài tốt nghiệp . 55
Kết luận . 56
Tài liệu tham khảo . 57


MỞ ĐẦU
​ Ngày nay các doanh nghiệp phải hoạt động trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt với những biến đổi nhanh chóng về khoa học-công nghệ. Để có thể đứng vững trên thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, đổi mới công nghệ cũng như đổi mới phương pháp quản lý để phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy biến động.
Trong đợt thực tập tốt nghiệp này được sự đồng ý của ban giám đốc công ty và sự giúp đỡ trực tiếp của . trưởng phòng kinh doanh I nên em có điều kiện tìm hiểu về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó với thời gian thực tập này sẽ phần nào giúp em củng cố thêm vốn kiến thức đã được học trong nhà trường, từng bước làm quen với thực tế sản xuất kinh doanh, điều này sẽ trang bị cho em một vốn kiến thức đầy đủ hơn (học đi đôi với hành) trong hành trang sau khi tốt nghiệp ra trường.
Trong thời gian thực tập tại Công ty và trực tiếp tham gia một số công việc tại phòng kinh doanh bản thân em đã tìm hiểu và thu thập được một số kiến thức trong công tác điều hành, quản lý của công ty, những vấn đề này được trình bày cụ thể trong bài dưới đây.
Kết cấu của bài thực tập này gồm các phần chính sau :
- Mở đầu.
- Phần 1 Giới thiệu khái quát chung về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại
- Phần 2 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Phần 3 Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệp
- Kết luận.
- Tài liệu tham khảo.
Trong báo cáo này do hạn chế về thời gian và vốn kiến thức của người viết nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em mong rằng ban Giám đốc Công ty kho vận và dịch vụ thương mại và các thầy cô hết sức giúp đỡ để báo cáo này có thể đầy đủ và hoàn chỉnh hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn.


Xem Thêm: Phân tích tình hình chi phí và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện vấn đề tập hợp chi phí.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình chi phí và đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện vấn đề tập hợp chi phí. sẽ giúp ích cho bạn.