Mục lục
Trang
Lời Mở đầu 1
Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm 3
I. Bản chất & nội dung kinh tế của chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm 3

1. Chi phí sản xuất 3
2.Giá thành sản phẩm 6
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm 8
II . Đối tượng ,phương pháp hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm 9
1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 9
2. Đối tượng & phương pháp tính giá thành sản phẩm 11
III. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 17
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 19
4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 22
IV. Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 26
1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu 26
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27
3. Chi phí sản xuất chung 27
4. Tập hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 27
V Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại một số nước trên thế giới 29
Phần II : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại viện máy & dụng cụ công nghiệp 31
I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật & tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại viện có ảnh hưởng tới hạch toán chi phí
sản xuất & tính giá thành sản phẩm 31
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Viện 31
2. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Viện máy & dụng cụ công nghiệp 33
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 34
II . Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán & hệ thống sổ kế toán tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp 36
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 36
2. Đặc điểm tổ chức số sách kế toán tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp. 38
III. Hạch toán chi phí sản xuất tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp 40
1. Đối tượng & phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Viện 40
2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Viện 41
IV.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại viện máy và dụng cụ công nghiệp 57
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Viện 57
2. Phương pháp tính giá thành tại Viện máy và dụng cụ công nghiệp 58
Phần III : Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Viện máy & dụng cụ công nghiệp 62
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở Viện máy & dụng cụ công nghiệp 62

1. Những ưu điểm 62
2. Những tồn tại cần khắc phục 63
II. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp 64
1. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 64
2. Hoàn thiện phương pháp tính lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 67
3.Hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung 68
4. Hoàn thiện mẫu Chứng từ ghi sổ 69
5.Hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định giá trị hợp đồng hoàn thành 70
6. Hoàn thiện mẫu Sổ chi phí sản xuất kinh doanh. 71
7.Hoàn thiện việc sử dụng Bảng tính giá thành hợp đồng 71
Kết luận 73
Tài liệu tham khảo 74
Mục lục 75Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.