MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP 3
A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN, CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 3

1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp 3
2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
3. Vai trò, nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp 5
II. CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP 6
1. Nội dung kinh tế 6
2. Phân loại chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 8
2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế 9
2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 10
2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 10
III. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 12
1. Nội dung kinh tế 12
2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 13
2.1. Căn cứ vào nguồn số liệu và thời điểm tính giá 13
2.2. Căn cứ vào phạm vi phát sinh chi phí 15
2.3. Các loại giá thành khác 16
2.4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 16
IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 16
B. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 18

I. VAI TRÒ, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 18

1. Vai trò 18
2. Yêu cầu và nhiệm vụ 18
2.1. Yêu cầu 18
2.2. Nhiệm vụ 19
II. HẠCH TIÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 19
1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 19
1.1. Đối tượng tập hạch toán chi phí sản xuất 19
1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 20
3. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 21
3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 24
3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 27
3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 31
3.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong xây lắp 34
4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 35
4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 35
4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 37
4.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 39
III. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN 43
1. Tổ chức hệ thống chứng từ hạch toán ban đầu chi phí sản xuất 43
2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để ghi chép, tập hợp chi phí sản xuất 43
IV. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 44
1. Tại Pháp 44
2. Tại Bắc Mỹ và Cannada 45
3. Về hệ thống kế toán chi phí sản xuất của các nước 45

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 47
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 47

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 47
2. Nguyên tắc hoạt động và quản lý của Công ty 47
3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của Công ty 50
4. Tổ chức sản xuất tại Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị 53
II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 55
1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị 55

1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55
1.2. Chi phí nhân công trực tiếp 55
1.3. Chi phí sửa chữa máy thi công 56
1.4. Chi phí sản xuất chung 56
1.5. Chi phí thuê ngoài khác 56
2. Đối đầu tập hợp chi phí sản xuất 57
3. Công tác hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị 57
3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 61
3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 66
3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 71
III. TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 76
1. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 76
2. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 76
IV. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 78
1. Phân tích giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục chi phí sản xuất 78
2. Phân tích sự biến động của các khoản mục chi phí trong giá thành 79
2.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 79
2.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 79
2.3. Phân tích khoản mục chi phí sửa chữa máy thi công 80
2.4. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung 80
2.5. Phân tích khoản mục chi phí thuê ngoài khác 80
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐÂÙ TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 82
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 82
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 83
III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TAỊ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 85

1. Đối với hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 85
2. Phân bổ công cụ, dụng cụ sản xuất 87
3. Hệ thống tài khoản sử dụng 89
4. Đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết 92
5. Hạch toán chi phí sửa chữa tài sản cố định 92
6. Đánh giá sản phẩm làm dở 94
7. Về công tác tổ chức sổ sách kế toán 95
IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 97
1. Giảm chi phí nguyên vật liệu 97
2. Giảm chi phí nhân công trực tiếp 97
3. Giảm chi phí sử dụng máy thi công 98
4. Giảm chi phí sản xuất chung 98
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 101Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Đầu tư phát triển hạ tầng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Đầu tư phát triển hạ tầng sẽ giúp ích cho bạn.