LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình sản xuất là một quá trình thống nhất bao gồm hai mặt: Mặt hao phí sản xuất và mặt kết quả sản xuất. Hai khái niệm tương ứng để đo lương hai mặt đó về giá trị là chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Với ý nghĩa đó chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có vị trí rất quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp . Có thể nói, tổ chức hạch toán quá trình sản xuất bao gồm hai giai đoạn kế tiếp nhau, đó là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải cạnh tranh mà một trong những vũ khí cạnh tranh chiến lược của doanh nghiệp là tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm để tăng thêm thu nhập . Trong các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , giá thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế của doanh nghiệp . Giá thành cao hay thấp phản ánh những cố gắng của doanh nghiệp về trình độ tổ chức, kỹ thuật, trình độ tổ chức sản xuất . giá thành còn có chức năng lập giá nên nó là mối quan tâm của đối tượng sử dụng thông tin. Do đó tiết kiệm chi phí , hạ giá thành đồng thời cung cấp thông tin chính xác về chúng là yêu cầu đặt ra cấp thiết.
Ngành xây lắp là một ngành quan trọng sản xuất vật chất, tạo cơ sở vật chất hạ tầng cho nền kinh tế quốc dân. Đây là ngành chiếm tỷ trọng đầu tư lớn trong vốn đầu tư của cả nước cả về quy mô và chất lượng. Bởi vậy, để quản lý đồng vốn của ngành xây lắp có hiệu quả, khắc phục những nhược điểm, khai thác thế mạnh để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm càng trở nên cần thiết.

PHẦN I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG VÀ SẢN PHẨM XÂY LẮP, YÊU CẦU CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

1. Đặc điểm của ngành xây lắp và những ảnh hưởng của nó đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành.

Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất độc lập và duy nhất có chức năng tạo ra và trang bị cho tất cả các ngành kinh tế, tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước. So với những ngành sản xuất khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật đặc trưng thể hiện rất rõ ở sản phẩm và quá trình sáng tạo ra sản phẩm của ngành. Do vậy, công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản phải có những đặc trưng phù hợp đểthực hiện tốt nhất chức năng của kế toán là thôngtin và phản ánh, đồng thời cũng phù hợp với những chuẩn mực kế toán chung được thừa nhận.

Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn kất cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, có thời gian sản xuất lâu dài, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Những đặc điểm này đòi hỏi việc tổ chức quản lý và hạch toán khác biệt với những ngành sản xuất kinh doanh khác : sản phẩm xây lắp phải lập dự toán. Dự toán công trình là tổng mức chi phí cần thiết cho việc xây lắp công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Tổng dự toán công trình có liên quan đến khảo sát thiết kế, xây dựng, mua sắm thiết bị và các chi phí khác. Dự toán chi phí bao gồmdự toán thiết kế và dự toán thi côngđược lập cho từng phần việc cụ thể. Quá trình sản xuất xây lắp phải so sánh với dự toán và lấy dự toán làm thước đo. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện của sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, vật tư, người lao động ) phải di chuyển theo địa điểm của công trình. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý tài sản , thiết bị, vật tư lao động cũng như hạch toán chi phí sản xuất rất phức tạp vì chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường, dễ tổn thất, hư hỏng.

Sản phẩm xây lắp được sử dụng lâu dàiđòi hỏi việc tổ chức quản lý và hạch toán sao cho chất lượng công tình được đảm bảo đúng dự toán thiết kế, nghĩa là phải phản ánh chính xác và đúng theo từng đặc điểm phát sinh.

2. Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

Trước đây, xây dựng cơ bản là một lỗ hổng lớn làm thất thoát đáng kể nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Để hạn chế những thất thoát này, Nhà nước thực hiện quản lý giá xây dựng thông qua các chế độ, chính sách về giá, các nguyên tắc, phương pháp lập dự toán để xác định tổng mức vốn đầu tư , tổng dự toán công trình, đặc biệt, tiết kiệm chi phí , hạ giá thành là mối quan tâm hàng đầu, là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, phải tăng cường công tác quản lý nói chung, quản lý chi phí , giá thành nói riêng, trong đó, trọng tâm là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của công cụ kế toán đối với quản lý sản xuất.
Yêu cầu đặt ra cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là:
Phải phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất, thi công.
Phân bổ hợp lý các chi phí sản xuất theo từng khoản mục vào các đối tượng tập hợp chi phí . Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ mà áp dụng phương pháp tính giá thành thích hợp.
Tính toán chính xác, phân bổ kịp thời giá thành xây lắp theo đối tượng tính giá thành.
Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức về các chi phí về vật tư, nhân công, sử dụng máy và các dự toán chi phí khác, phát hiện kịp thời các khoản chi phí chênh lệch so với định mức, các khoản chi phí ngoài kho, các khoản thiệt hại mất mát hư hỏng, . để đề ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Kiểm tra việc thực hiện giá thành của doanh nghiệp theo từng công trình, hạng mục công trình, vạch ra các khả năng tiềm tàng và có biện pháp hạ giá thành hợp lý và có hiệu quả.
Xác định đúng đắn và bàn giao tính toán kịp thời khối lượng công tác xây lắp hoàn thành, định kỳ kiểm tra và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định.
Thông qua việc ghi chép, phản ánh tính toán để đánh giá đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng công trình, hạng mục công trình, từng bộ phận, tổ đội thi công và toàn doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Kịp thời lập các báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phục vụ cho quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp , đồng thời kiểm tra được việc thực hiện kế hoạch hạ giá thành và nhiệm vụ hạ giá thành, vạch ra được những nguyên nhân làm cho hoàn thành hoặc chưa hoàn thành kế hoạch, khai thác những khả năng tiềm tàng và đề ra những phương hướng phấn đấu để không ngừng hạ giá thành sản phẩm thực tế.
Để thực hiện được các yêu cầu trên, nhiệm vụ đặt ra cho công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là:
Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, chọn phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí thích hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh.
Xác định đúng đối tượng tính giá thành và lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp. Tổ chức tốt việc tính giá thành sản phẩm.
Xây dựng quy tắc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp , quy định trình tự công việc phân bổ chi phí cho từng đối tượng, từng chi tiết sản phẩm.


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 4
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 4 sẽ giúp ích cho bạn.