MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA
DOANH NGHIỆP 2
I-/ DOANH NGHIỆP - CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 2

1.1-/ Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 2
1.2-/ Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 4
1.3-/ Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ
giá thành sản phẩm . 5
1.4-/ Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
của doanh nghiệp 6
II-/ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 10
2.1-/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp 10
2.2-/ Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11
2.3-/ Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 12
2.4-/ Giá thành sản phẩm xây lắp 14
2.5-/ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây
lắp 17
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC 19

I-/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC 19
1.1-/ Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 19
1.2-/ Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 20
1.3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ của việc sản xuất sản phẩm 21
1.4-/ Đặc điểm tổ chức quản lý 22
II-/ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC: 22
2.1-/ Một vài nét về công tác kế hoạch giá thành ở Công ty cơ khí
xây dựng và lắp máy điện nước 22
2.2-/ Tình hình quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở
những công trình xây lắp. 24
2.3-/ Tình hình quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
theo khoản mục 26
2.4-/ Đánh giá về tình hình áp dụng các biện pháp quản lý chi phí
sản xuất và giá thành ở những công trình xây lắp riêng biệt 29
CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở
CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC. 36
I-/ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 36
II-/ NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC. 37

2.1-/ Những tồn tại 37
2.2-/ Một số biện pháp quản lý những khoản mục giá thành 38
2.3-/ Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm của Công ty cơ
khí xây dựng và lắp máy điện nước 40
KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 43Xem Thêm: Những phương hướng và biện pháp quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những phương hướng và biện pháp quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cơ sẽ giúp ích cho bạn.