mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1 - LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍ PHÍ LƯU THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 3
I-/ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ LƯU THÔNG. 3

1-/ Khái niệm: 3
2-/ Phân loại. 3
II-/ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÍ LƯU THÔNG. 6
1-/ Nhân tố bên ngoài: 6
2-/ Nhân tố bên trong. 7
III-/ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIẢM CHÍ PHÍ LƯU THÔNG. 8
IV-/ NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH PHÍ LƯU THÔNG. 10

V-/ NỘI DỤNG CỦA GIẢM PHÍ LƯU THÔNG. 16
1-/ Những biện pháp giảm chí phí vận tải bốc dỡ: 16
2-/ Các biện pháp giảm chí phí bảo quản, thu mua, tiêu thụ. 17
3-/ Các biện pháp giảm chí phí hao hụt hàng hoá: 17
4-/ Các biện pháp giảm chí phí quản lý hành chính. 17
PHẦN 2 - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÍ LƯU THÔNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THAN HÀ NỘI 18
I-/ GIỚI THIỆU CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THAN HÀ NỘI. 18

2-/ Đặc điểm hoạt động của công ty. 18
a. Đặc điểm về tổ chức quản lý hoạt động. 18
II-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ LƯU THÔNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THAN HÀ NỘI. 26
a. Các chỉ tiêu và một số mức làm căn cứ để tính các khoản mục chi phí lưu thông tại công ty. 26
b. Phân tích một số nét cơ bản về tình hình thực hiện chi phí lưu thông tại công ty trong ba năm qua. 31
c. Tình hình thực hiện giảm chi phí lưu thông tại công ty Kinh doanh và Chế biến than Hà Nội. 32
III-/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIẢM CHÍ PHÍ LƯU THÔNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THAN HÀ NỘI. 37
1-/ Ưu điểm: 37
2-/ Nhược điểm: 37
PHẦN 3 - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢM CHÍ PHÍ LƯU THÔNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THAN HÀ NỘI 39
I-/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY. 39
II-/ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM CHÍ PHÍ LƯU THÔNG. 47

1-/ Các biện pháp giảm chí phí vận tải, bốc xếp. 47
2-/ Các biện pháp thu mua, bảo quản, tiêu thụ. 48
3-/ Các biện pháp giảm chí phí hao hụt: 49
4-/ Các biện pháp giảm chí phí quản lý hành chính. 49
PHẦN KẾT LUẬN CHUNG 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

Xem Thêm: Một số biện pháp giảm chi phí lưu thông tại công ty kinh doanh & chế biến than Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp giảm chi phí lưu thông tại công ty kinh doanh & chế biến than Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.