Mục lục

Trang
Phần I: Cơ sở lý luận phân tích doanh thu bán hàng ở tại Doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý 4
I. Khái quát thị trường Vàng bạc đá quý ở Việt Nam và vai trò doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý 4

1. Khái quát thị trường Vàng bạc đá quý 4
2. Khái niệm, nội dung kết cấu và ý nghĩa của chỉ tiêu doanh thu bán hàng của Doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý ở Việt Nam 4
3. Mục đích, ý nghĩa phân tích tình hình doanh thu bán hàng trong Doanh nghiệp 7
II. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng trong Doanh nghiệp 8
1. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh nghiệm 8
2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu 8
3. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán và phương thức thanh toán
4. Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc 9

9
5. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, theo quý 10
6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp 10
7. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 16
III. Các phương pháp phân tích doanh thu bán hàng và nguồn tài liệu phân tích 16
1. Phương pháp so sánh 16
2. Phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch 17
3. Phương pháp liên hệ cân đối 19
4. Nguồn tài liệu phân tích doanh thu bán hàng 19
Phần II. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội 21
I. Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Vàng bạc đá quý 21
1. Quá trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp 21
4. Kết quả kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội qua 2 năm gần đây 24
5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Vàng bạc đá quý 25
6. Tổ chức bộ máy tài chính kế hoạch của Công ty Vàng bạc đá quý 26
7. Chế độ báo cáo kế toán 28
8. Mặt hàng kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội 29
II. Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội 30
1. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh 30
2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu 32
3. Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc 34
4. Phân tích theo tháng, theo quý 37
5. Phân tích theo phương thức bán hàng
6. Phân tích ảnh hưởng của các khâu lưu chuyển hàng hoá đến doanh thu bán hàng 41
43
7. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý qua 2 năm 1998-1999 44
Phần III. Giải pháp đề xuất nhằm đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội 47


Xem Thêm: Phân tích tình hình doanh thu bán hàng & biện pháp không ngừng tăng doanh thu bán hàng ở công ty Vàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình doanh thu bán hàng & biện pháp không ngừng tăng doanh thu bán hàng ở công ty Vàn sẽ giúp ích cho bạn.