CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN 3
XUẤT

1.1.CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ 3
SẢN XUẤT
1.1.1.CHI PHÍ SẢN XUẤT 3
1.1.2.PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 3
SẢN XUẤT
1.1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế 4
của các chi phí
1.1.2.2.Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của 5
chi phí
1.1.2.3.Phân loại chi phí sản xuất theo đối tượng chịu chi phí 6
1.1.2.4.Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ khối lượng 6
công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ
1.1.3.ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 6
1.1.4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 6
1.1.4.1.Trình tự hạch toán và phương pháp tập hợp chi phí 7
sản xuất
1.1.4.2.Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê 8
định kỳ
1.1.4.2.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9
1.1.4.2.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 11
1.1.4.2.3.Hạch toán chi phí sản xuất chung 13

1.1.4.3.Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê 15
định kỳ
1.1.5.ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ 18
1.1.5.1.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp 18
theo nguyên vật liệu trực tiếp
1.1.5.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản 18
lượng hoàn thành tương đương
1.1.5.3.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức 19
1.2.TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH 20
1.1.2.GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 20
1.2.2.CÁC LOẠI GIÁ THÀNH 20
1.2.2.1.Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính 21
giá thành
1.2.2.2.Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 21
1.2.3.ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.2.4.KỲ TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.2.5.CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 23
1.2.5.1.Phương pháp tính giá thành giản đơn 23
1.2.5.2.Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản phẩm phụ 23
1.2.5.3.Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 23
1.2.5.4.Phương pháp tính giá thành theo hệ số 23
1.2.5.5.Phương páp tính giá thành theo tỷ lệ 23
1.2.5.6.Phương pháp tính giá thành theo phân bước 23
1.2.5.7.Phương pháp tính giá thành theo liên hợp 24
1.2.5.8.Phương pháp tính giá thành theo định mức 24

CHƯƠNG 2
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 25
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CẢNG KHUYẾN LƯƠNG 25

2.1.1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CẢNG 25
KHUYẾN LƯƠNG
2.1.1.1.Sự hình thành của cảng khuyến lương 25
2.1.1.2.Quá trình phát triển của Cảng 26
2.1.1.3.Cơ cấu tài sản, nguồn vốn và kết quả SXKD 29
2.1.2.NHIỆM VỤ SXKD CỦA CẢNG KHUYẾN LƯƠNG 30
2.1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 31
2.1.3.1.Sơ đồ bộ máy quản lý 31
2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban 32
2.1.4.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 34
2.1.4.1.Tổ chức bộ máy 34
2.1.4.2.Hình thức kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ 35
2.2.TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI 37
CẢNG KHUYẾN LƯƠNG
2.2.1.KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 37
2.2.1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất của Cảng 37
2.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất ở Cảng 38
2.2.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 39
2.2.1.4.Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất 39
2.2.1.4.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41
2.2.1.4.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 45
2.2.1.4.3.Kế toán chi phí sản xuất chung 48
2.2.2.TỔ CHỨC CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH 54
2.2.2.1.Công tác quản lý tính giá thành ở Cảng Khuyến Lương 54
2.2.2.2.Đối tượng tính giá thành ở Cảng Khuyến Lương 54
2.2.2.3.Đánh giá sản phẩm làm dở 55
2.2.2.4.Phương pháp tính giá thành 56

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ 59
TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CẢNG
KHUYẾN LƯƠNG

3.1.NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN
TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CẢNG 59
KHUYẾN LƯƠNG
3.1.1.NHẬN XÉT CHUNG VỀ CẢNG KHUYẾN LƯƠNG 59
3.1.1.1.Nhận xét chung 59
3.1.1.2.Nhận xét về các mặt cụ thể 60
3.1.2.ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÁT ĐEN TẠ CẢNG 62
KHUYẾN LƯƠNG
3.1.2.1.Những ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán chi phí 62
sản xuất và tính giá thành sản phẩm cát đen
3.1.2.1.Một số tồn tại chủ yếu trong công tác kế toán chi phí 63
sản xuất cát đen tại Cảng Khuyến Lương
3.2.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 66
Ở CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

KẾT LUẬN 69


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.