CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. Tổng quan về chi phí kinh doanh 3
1.1.1. Khái niệm và vai trò chi phí kinh doanh 3
1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh 4
1.1.3 Phạm vi áp dụng và nội dung chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp 7
1.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hạ thấp chi phi kinh doanh 13
1.2.1. Tổng mức chi phí kinh doanh 13
1.2.2. Tỷ suất chi phí kinh doanh 14
1.2.3. Mức độ hạ thấp ( hoặc tăng ) chi phí kinh doanh thương mại 15
1.2.4. Tốc độ giảm ( hoặc tăng ) chi phí kinh doanh 15
1.2.5. Mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi phí kinh doanh 16
1.3. Các giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp 17
1.3.1. Sự cần thiết phải tiết kiệm chi phí kinh doanh. 17
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp 18
1.3.3. Các giải pháp hạ thấp chi phí kinh doạnh trong doanh nghiệp 21
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 25
2.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội 25
2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty. 25
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng công ty 25
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội 35
2.2.1. Tình hình thực hiện thuế và nghĩa vụ thuế của Tổng công ty 35
2.2.2. Tình hình vốn và tài sản của Tổng công ty 35
2.2.3. Hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty 37
2.3. Thực trạng chi phí kinh doanh của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội 40
2.3.1. Tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và công tác quản lý chi phí kinh doanh của Tổng công ty 41
2.3.2. Hiệu quả thực hiện chi phí kinh doanh theo các chỉ tiêu kinh tế cơ bản 43
2.3.3. Đánh giá chung tình hình thực hiện chi phí kinh doanh tại Tổng Công ty 44
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 47
3.1. Phương hướng hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội 47
3.2. Quan điểm hạ thấp chi phí kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội 53
3.3. Giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội 55
3.3.1. Nghiên cứu thị trường 55
3.3.2. Các biện pháp quản lý lao động. 56
3.3.2. Tiết kịêm chi phí lưu thông 57
3.3.3. Vấn đề về vốn 58
3.3.5. Tăng cường tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu 58
3.3.6. Nâng cao năng lực sản xuất của máy móc thiết bị 59
3.4. Các ý kiến đề xuất 59


Xem Thêm: Giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh tại Tổng Công ty Đầu tư & phát triển nhà Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh tại Tổng Công ty Đầu tư & phát triển nhà Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.