MỤC LỤC

Phần I: Những lý luận cơ bản về công tác kế toán 1
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1
trong các doanh nghiệp xây lắp 1
I.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sự cần thiết việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 1
I.2 :Khái niệm, bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 4
I.3:Đối tượng và phương pháp hạch toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 11
I.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp: 22
I.5:Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn trong xây lắp 26
I.6. Hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp: 27
PhầnII: Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty công trình giao thông 124 30
II.1. Đặc điểm chung về Công ty công trình giao thông 124: 30
II.2. Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty công trình Công ty 124: 40
Phần III:Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58
III .1: Nhận xét chung về tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ohẩm ở công ty CTGT124 58
III. 1.1: Những ưu điểm 59
III.1.2: Những mặt còn tồn tại 61
Phụ lục các biểu bảng
Kết luận 64


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty công trình giao thông 124
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty công trình giao thông 124 sẽ giúp ích cho bạn.