CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC HẠCH TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG 4

1.1. Những vấn đề chung về Doanh thu - Chi phí trong ngành Bưu chính Viễn thông 4
1.1.1 - Những đặc điểm của kinh doanh BC - VT có ánh hưởng tới công tác kế toán của Công ty Viễn thông 4
1.1.2 - Chi phí kinh doanh ngành Bưu chính - Viễn thông 7
1.1.3 - Doanh thu của ngành Bưu chính - Viễn thông 11
1.2 . Kế toán Doanh thu - Chi phí trong ngành Bưu chính Viễn thông 12
1.2.1 - Kế toán doanh thu trong ngành Bưu chính - Viẽn thông 12
1.2.2 - Kế toán chi phí trong ngành Bưu chính – Viễn thông 16
1.2.3. Hệ thống sổ kế toán 18
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LÀO CAI 19

2.1 . Đăc điểm chung về Công ty Viễn thông – Bưu điên tỉnh Lào cai 19
2.1.1 - Một số nét khái quát về công ty Viễn thông Lào cai 19
2.1.2 - Tổ chức công tác hạch toán kế toán ở Công ty Viễn thông Lào cai 23
2.2 . NỘI DUNG , PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LÀO CAI 34
2.2.1 - Kế toán doanh thu tại Công ty Viễn thông Lào cai 34
2.2.2 - Kế toán chi phí tại Công ty Viễn thông Lào cai 45
2.3 . Báo cáo tổng hợp doanh thu , chi phí tại Công ty Viễn thông 56
2.3.1 - Phương pháp lập báo cáo 56
2.3.2 - Công tác kiểm tra báo cáo 59
CHƯƠNG III
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán hạch toán doanh thu chi phí tại Công t y Viễn thông Lào cai 61
3.1 . Ý NGHĨA , ĐÁNH GIÁ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LÀO CAI . 61
3.1.1 - Ý nghĩa 61
3.1.2 - Đánh giá 62
3.2 . YÊU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ SXKD TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LÀO CAI 67
3.2.1 - Nâng cao độ tin cậy của thông tin kế toán 67
3.2.2 - Nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán doanh thu , chi phí SXKD bằng cách mã hoá các đối tượng trên máy vi tính 67
3.3 .
3.3.1 - Hoàn thiện về bộ máy kế toán 68
3.3.2 - Hoàn thiện về công tác hạch toán kế toán doanh thu 70
3.3.3 - Hoàn thiện công tác quản lý công nợ cước phí Bưu điện tại Công ty Viễn thông Lào cai 72
3.3.4 - Hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định , hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ 74
3.3.5 - Triển khai áp dụng các chuẩn mực kế toán mới 74


Xem Thêm: Hướng nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán doanh thu và chi phí tại Công ty viễn thông - B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hướng nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán doanh thu và chi phí tại Công ty viễn thông - B sẽ giúp ích cho bạn.