Mục lục
* Lời nói đầu
Phần I: lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 1
I -Những vấn đề chung về hiệu quả kinh doanh 1

1-Khái niệm tổng quát về hiệu quả kinh doanh. 1
2-Bản chất của hiệu quả kinh doanh. 1
3-Phân loại hiệu quả kinh doanh. 1
4- Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. 2
II- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 3
1- Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh 3
2- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 4
III- Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 6
1- Các nhân tố chủ quan. 6
2- Các nhân tố khách quan. 8
Phần II: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại
công ty 247 - Bộ quốc phòng 11
I- Đặc điểm sản xuất kinh doanh ở Công ty 247 11

1- Quá trình thành lập Công ty 247 11
2- Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 247 11
3- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 247 14
II- Đánh giá kết quả kinh doanh của công ty 247 14
1- Thị trường kinh doanh của công ty 14
2- Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm (1999-2001) 15
III- Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 247 17
1- Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 17
1.1- Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 17
1.2- Hiệu quả sử dụng vốn cố định 18
2- Hiệu quả sử dụng lao động của công ty 20
3- Hiệu quả tổng hợp của công ty 21
3.1- Hiệu quả tổng hợp sản xuất kinh doanh của công ty 21
3.2- Hiệu quả kinh tế xã hội của công ty 22
4- Những ưu nhược điểm trong quá trình phát triển, hoạt động
thương mại của công ty. 23
4.1. Quá trình phát triển hoạt động thương mại của công ty 247 đạt
được những thành tựu sau 23
4.2. Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn còn tồn tại một số nhược
điểm sau 24
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty 247 - Bộ quốc phòng 25
I- Cơ sở khoa học của các đề xuất 25
1- Định hướng phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010 26
2- Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty 247 trong
những năm tới 26
II- Biện pháp thúc đẩy kinh doanh của công ty 247 27

1- Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả 27
2-Hoàn thiện bộ máy quản lý và mạng lưới kinh doanh 28
3-Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 28
4- Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và phát triển 29
5- Đa dạng hoá sản phẩm 30
6- Đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng 30
7- Mở rộng hệ thống kênh phân phối 31
8- Nâng cao và đào tạo nguồn nhân lực 32
* Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu, chi phí , & lợi nhuận theo mô hình tập đoàn trong Tổng công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu, chi phí , & lợi nhuận theo mô hình tập đoàn trong Tổng công ty sẽ giúp ích cho bạn.