Mục lục

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY 1

1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xây dựng miền Tây. 4
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 4
1.2. Phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng miền Tây 5
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng miền Tây 6
2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty xây dựng miền Tây. 9
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 9
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty xây dựng miền Tây. 11
II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY. 12
1. Một số vấn đề chung về quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng miền Tây. 12
2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 15
3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 18
4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 22
5. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 25
6. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 30
6.1 Tổng hợp chi phí sản xuất. 30
6.2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 32
6.3. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 32
III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY. 36
1. Nhận xét chung về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán tại công ty xây dựng miền Tây. 36
2. Đánh giá tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng miền Tây. 37
2.1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ. 39
2.2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 39
2.3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 40
2.4. Về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 42
2.5. Công tác kế toán quản trị. 42
3. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 43
4. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng miền Tây. 44
4.1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ. 44
4.2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 45
4.3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 46
4.4 Hoàn thiện hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 46
4.5. Đẩy mạnh công tác kế toán quản trị. 47


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng miền tây - Tổng công ty xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng miền tây - Tổng công ty xây sẽ giúp ích cho bạn.