MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG CHUYÊN ĐỀ 3
PHẦN I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN 4
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY: 4

1. Quá trình hình thành và phát triển: 4
2.Tổ chức bộ máy quản lý hành chính và bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh 6
2.1. Bộ máy quản lý hành chính 6
2.2.Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 8
2.2.1.Cơ cấu tổ chức các đội thi công 8
2.2.2.Đặc điểm công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp 8
3. Tổ chức công tác kế toán 9
3.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 9
3.1.1.Phương thức tổ chức bộ máy kế toán 9
3.1.2.Hình thức kế toán : 10
3.2.Vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp 10
3.2.1.Tổ chức hệ thống tài khoản 10
3.2.2.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 11
3.2.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán 11
3.2.4.Hệ thống báo cáo kế toán 13
II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CTY CPDTXD THĂNG LONG 13
1.Các đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây lắp 13
1.1.Khoán gọn cho các tổ đội thi công 13
1.2.Nhập xuất nguyên vật liệu không qua kho công ty 14
1.3.Đặc điểm riêng có của sản phẩm xây lắp 14
1.4.Lập dự toán trong xây lắp 15
2.Đối tượng, phương pháp tính- phân loại chi phí giá thành 15
2.1.Đối tựơng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15
2.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 15
2.3.Phân loại chi phí -giá thành 16
3.Nội dung và trình tự hạch toán 17
3.1.Trình tự hạch toán các chi phí và tính giá thành sản phẩm 17
3.2.Hình thức giao khoán 17
3.3.Hạch toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18
3.3.1.Chứng từ sử dụng 18
3.3.2.Quá trình luân chuyển chứng từ NVL 19
3.3.3.Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp chi phí NVLTT 20
3.4.Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 23
3.4.1.Chứng từ sử dụng 23
3.4.2.Phương pháp tính chi phí NCTT 23
3.4.3.Quá trình luân chuyển chứng từ NCTT 24
3.4.4.Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp chi phí NCTT 27
3.5.Chi phí sử dụng máy thi công 30
3.5.1.Các chứng từ sử dụng 30
3.5.2.Quá trình luân chuyển chứng từ MTC thuê ngoài 33
3.5.3.Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp chi phí MTC thuê ngoài 33
3.6.Hạch toán chi phí sản xuất chung 36
3.6.1.Chi phí nhân viên quản lý đội(TK6271) 37
3.6.2.Chi phí vật liệu (TK6272), chi phí công cụ dụng cụ (TK6273) 38
3.5.3.Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền khác(TK6277, 6278) 38
3.7.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 42
3.8.Hạch toán sản phẩm dở dang 43
3.9.Tính giá thành sản phẩm xây lắp 45
PHẦN II: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THĂNG LONG 53
I.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 53
1.Ưu điểm 53
1.1.Công tác kế toán chung tại công ty 53
1.1.1.Bộ máy kế toán 53
1.1.2.Hệ thống chứng từ kế toán 53
1.1.3.Hệ thống sổ kế toán 54
1.1.4.Hình thức kế toán 54
1.2.Công tác hạch toán kế toán chi phí giá thành công trình xây lắp 54
2.Nhược điểm 55
2.1.Công tác kế toán chung tại công ty 55
2.1.1.Công tác luân chuyển và xử lý chứng từ kế toán 55
2.1.2.Hệ thống sổ kế toán 56
2.1.3.Thực hiện kế toán thủ công 56
2.1.4.Bố trí nhân lực kế toán 56
2.2.Công tác hạch toán kế toán chi phí giá thành công trình xây lắp 57
2.2.1.Xác định giá trị sản phẩm dở dang 57
2.2.2.Hệ thống giá dự toán 57
2.2.3.Công tác kế toán quản trị chi phí giá thành 58
2.2.4.Khoản mục chi phí máy thi công thuê ngoài 59
2.2.5.Khoản mục chi phí NVLTT 59
2.2.6.Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 60
2.2.7.Khoản mục chi phí sản xuất chung 61
II.PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 61
1.Về công tác kế toán chung toàn công ty 61
1.1.Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ 61
1.2.Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 62
1.3.Áp dụng kế toán máy cho công tác kế toán 62
1.4.Hoàn thiện tổ chức nhân lực kế toán 63
2.Hoàn thiện công tác kế toán chi phí giá thành công trình xây lắp 63
2.1.Xác định giá trị sản phẩm dở dang 63
2.2.Xác định hệ thống giá dự toán 64
2.3.Công tác kế toán quản trị chi phí giá thành 64
2.4.Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 66
2.5.Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 68
2.6.Hoàn thiện quản lý chi phí sản xuất chung 69
2.7.Hoàn thiện hạch toán chi phí máy thi công 69
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SỬ DỤNG(CHI TIẾT ĐẾN TK CẤP 1) 77

Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.