Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà


  Lời nói đầu

  Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp như hiện nay, các Doanh nghiệp phải đưa ra các quyết định chiến lược đế khẳng định sự tồn tại và phát triển trên thương trường. Khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp được dựa trên nhiều yếu tố nhưng trong đó giá cả là một trong những yếu tố quyết định lớn nhất. Khi quyết định đầu tư một dự án nào đó, Doanh nghiệp phải cân nhắc đến lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điều này có nghĩa là Doanh nghiệp phải tập hợp chi phí sản xuất một cách đầy đủ và tính toán chính xác giá thành sản phẩm vì giá thành sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng nhất trong hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc tiết kiệm hay lãng phí lao động xã hội để sản xuất ra sản phẩm. Nói cách khác giá thành sản phẩm cao hay thấp là phản ánh kết quả việc sử dụng vật tư lao động, tiền vốn, tài sản, .của Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sản phẩm cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt được mục đích sản xuất trong kỳ kế hoạch xem có tiết kiệm hay lãng phí, đã tối ưu chưa, mà điều này lại phụ thuộc vào quá trình tập hợp chi phí sản xuất của Doanh nghiệp. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên quan mật thiết với nhau và chiếm giữ một vai trò quan trọng trong công tác kế toán nói riêng và trong công tác quản lý nói chung của Doanh nghiệp. Phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.
  Do tính chất quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm như vậy, nên vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm không chỉ là mối quan tâm của người sản xuất mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập ở Công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà, em đã đi sâu tìm hiểu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty.
  Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh ở Công ty kết hợp với lý luận được trang bị ở nhà trường, em đã chọn đề tài: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KIM KHÍ SƠN HÀ” cho báo cáo thực tập của mình, báo cáo bao gồm các phần chính sau:
  Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bồn nước Inox tại Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà.
  Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà.
  Mặc dù trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tế, để hoàn thành đề tài của mình em đã nhận được sự giúp đỡ quý báu, nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn, các thầy cô bộ môn, các cô chú trong phòng kế toán cũng như ở các phòng ban chức năng khác của Công ty. Với sự cố gắng của bản thân nhưng do nhận thức và trình độ còn có hạn nên chắc chắn trong báo cáo còn nhiều thiếu sót, hạn chế.


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 3

  I. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – vai trò của công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
  1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1 Chi phí sản xuất 3
  1.2 Phân loại chi phí sản xuất. 4
  2. Giá thành sản phẩm 7
  2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm. 7
  2.2. Phân loại giá thành 9
  3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10
  3.1. Yêu cầu 10
  3.2. Nhiệm vụ 11
  4. Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
  II. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 13
  2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 14
  3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
  3.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 15
  3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 16
  3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 17
  3.4. Kế toán chi phí sản xuất toàn Doanh nghiệp. 23
  4. Đánh giá sản phẩm làm dở 25
  4.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL chính hoặc chi phí NVL trực tiếp. 26
  4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 26
  4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức. 27
  5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 28
  6. Các phương pháp tính giá thành 29
  6.1. Đối tượng tính giá thành 29
  6.2. Kỳ tính giá thành 30
  6.3. Các phương pháp tính giá thành 32
  III. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Trong các Doanh nghiệp sản xuất 37
  1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 37
  2. Nội dung hoàn thiện 38
  PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BỒN NƯỚC INOX TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KIM KHÍ SƠN HÀ. 42
  I. Vài nét về đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty 42
  1. Quá trình hình thành & phát triển của Công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà 42
  2. Nhiệm vụ của Công ty 43
  3. Đặc điểm của Công ty TNHH cơ kim khí Sơn Hà. 44
  4. Quy trình công nghệ & đặc điểm tổ chức sản xuất ở xưởng bồn thuộc Công ty TNHH Sơn Hà. 46
  5. Khái quát về công tác kế toán của Công ty TNHH Sơn Hà 48
  II. Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xưởng sản xuất. 52
  1. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và ở xưởng sản xuất bồn 52
  1.1. Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất 52
  1.2. Đặc điểm tính giá thành sản phẩm ở xưởng sản xuất bồn Inox 53
  2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở xưởng bồn 53
  2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 53
  2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 64
  2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 70
  3. Kế toán tính giá thành sản phẩm: 81
  PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH CƠ KIM KHÍ SƠN HÀ 83
  I. Một số nhận xét về công tác quản lý, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà 83
  1. Những ưu điểm của công ty 84
  2. Những mặt còn tồn tại ở Công ty. 84
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà 85
  1. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện: 85
  2. Các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Cơ Kim Khí Sơn Hà: 86
  2.1 Cách tổ chức hệ thống kế toán: 86
  2.2 Cách tổ chức nhân lực kế toán: 87
  2.3 Quản lý tài chính và hoạt động kế toán: 88
  2.4 Kế toán các khoản phải thu: 89
  2.5 Quản lý tạm ứng 90
  2.6.Nợ lương người lao động quá lâu, quá nhiều 91
  2.7 Quan điểm về tính giá thành sản phẩm: 91
  2.8 Chưa có báo cáo phân tích lỗ lãi cho từng sản phẩm 92
  2.9. Chương trình kế toán trên máy chạy chậm 93
  2.10. Hệ thống tài khoản, tiểu khoản và cách đánh mã ký tự 93
  2.11 Quản lý kho thành phẩm: 94
  2.12 Quản lý kho nguyên vật liệu: 94
  2.13. Phân tích môi trường cạnh tranh của sản phẩm bồn nước: 96
  2.14. Chính sách khuyến khích nhân sự: 97
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100  Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status