Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long


  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp không ngừng phải nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã, chủng loại, đầu tư quảng cáo và đặc biệt không ngừng phấn đấu giảm chi phí, hạ giá thành. Sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hạ sẽ là tiền đề tốt cho doanh nghiệp đem lại nhiều lợi nhuận, từ đó tăng tích luỹ cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống của công nhân viên. Việc hạ giá thành sản phẩm là nhân tố quyết định sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm đã được đặt ra như một yếu tố cấp thiết, khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm.
  Để hạ giá thành các nhà quản lý phải thường xuyên nắm bắt một lượng thông tin kinh tế cần thiết: các thông tin về thị trường, giá cả, các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp như năng lực sản xuất, dự trữ vật tư, tiền vốn, lợi nhuận để từ đó quản lý chặt chẽ được chi phí sản xuất và tính toán chính xác giá thành sản phẩm thông qua bộ máy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.
  Thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và đề ra các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một yêu cầu cần thiết và luôn được các doanh nghiệp quan tâm.
  Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tập tại Công ty Cầu I Thăng Long, em nhận thấy việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò hết sức quan trọng trong công tác kế toán doanh nghiệp. Mặt khác ý thức được vai trò quan trọng của nó trong các đơn vị xây dựng có những đặc thù riêng. Do đó em lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long” cho chuyên đề của mình. Mục đích của chuyên đề là vận dụng lý luận hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã học ở nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn tại công ty Cầu I Thăng Long từ đó đưa ra ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hach toán kế toán tại công ty.
  Nội dung chuyên đề bao gồm:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây dựng.
  Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long.
  Chương III: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long.


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

  I. Sự cần thiết của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  II. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất
  1. Khái niệm chi phí sản xuất
  2. Phân loại chi phí sản xuất
  III. Những vấn đề chung về giá thành
  1. Khái niệm giá thành
  2. Phân loại giá thành
  IV. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
  Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
  Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
  V. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây dựng
  1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán
  2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ sản phẩm hoàn thành tương đương
  3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo giá dự toán
  VI. Đối tượng và phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng
  1. Đối tượng tính giá thành
  2. Phương pháp tính giá thành
  Phương pháp tính giá thành trực tiếp
  Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
  Phương pháp tổng cộng chi phí
  Phương pháp tính giá thành theo định mức
  VII. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG
  I.Đặc điểm chung của công ty cầu I Thăng Long
  1. Quá trình hình thành và phát triển
  2. Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiêm vụ của các phòng ban
  3. Tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh của công ty
  4. Tổ chức công tác kế toán của công ty
  II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long
  1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
  2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
  Kế toán chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho máy thi công
  Kế toán chi phí nhân công điều khiển máy thi công
  Kế toán chi phí khấu hao máy thi công
  5. Kế toán chi phí sản xuất chung
  Kế toán chi phí nhân viên quản lý thi công
  Kế toán chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất chung
  Kế toán chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất chung
  Kế toán chi phí chung khác
  6. Kế toán chi phí sản xuất toàn công ty
  7. Đánh giá sản phẩm dở dang
  8. Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại công ty Cầu I Thăng Long
  9. Kế toán các khoản thiệt hại phá đi làm lại
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG
  I.Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cầu I Thăng Long
  1. Những nhận xét chung
  2. Những thuận lợi
  3. Những tồn tại
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long
  1. Ý kiến về hạch toán chi phí nguyên vật liêu
  2. Ý kiến về hạch toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp
  3. Ý kiến về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  4. Ý kiến về hạch toán các khoản trích theo lương
  5. Ý kiến về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
  6. Ý kiến về hạch toán chi phí sản xuất chung
  7. Ý kiến về hạch toán giá thành sản phẩm
  8. Ý kiến về áp dụng phần mềm kế toán


  Xem Thêm: Hoàn thiện kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cầu I Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status