Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái


  LỜI MỞ ĐẦU


  Thực hiện khẩu hiệu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”.Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân ngành Cấp nước ngày càng phát triển và lớn mạnh. Với chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngành Cấp nước nói riêng cũng như tất cả các ngành công nghiệp khác nói chung trong cả nước đã đầu tư nâng cấp cải tạo, xây dựng mới các công trình, hệ thống cấp nước nhằm nâng cao chất lượng nước, chất lượng phục vụ đạt hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần phát triển nền kinh tế một cách hợp lý trong từng giai đoạn của đất nước.
  Ngành Cấp nước luôn phấn đấu và là một trong những ngành mũi nhọn trong việc phục vụ nhu cầu đời sống xã hội.Tuy nhiên, trong thời gian gần đây việc đầu tư cho ngành Cấp nước vẫn chưa được tích cực. Nhiều nơi một số công trình vẫn còn kéo dài, dở dang, gây lãng phí, làm thất thoát vốn và đang cần được khắc phục. Trước tình hình đó việc cải tạo, đầu tư, tăng cường quản lý chặt chẽ trong ngành Cấp nước để nâng cao hiệu quả kinh tế đã trở thành một yêu cầu cấp thiết. Yêu cầu của Đảng và Nhà nước ta đối với ngành Cấp nước là phải nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, chống thất thoát, thất thu, quản lý tiền vốn chặt chẽ. Để đạt được những yêu cầu đó vấn đề đặt ra là phải hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nước theo đúng chế độ Nhà nước.
  Trong thời gian thực tập tại công ty Cấp nước Yên Bái, em thấy vấn đề kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật nhất và hướng cho nhà quản lý, hạch toán đặc biệt quan tâm vì nó quyết định đến sự sống còn và phát triển của Công ty.
  Xuất phát từ tầm quan trọng trên của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cấp nước Yên Bái nói riêng, em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái ” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

  Ngoài lời nói đầu và phần kết luận, bài viết gồm 3 phần:
  Phần 1: Lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  Phần 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty cấp nước Yên Bái.
  Phần 3: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cấp nước Yên Bái.
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I :LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.Tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3
  1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 3
  1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 4
  1.3 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: 5
  1.4 Vai trò nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 5
  1.5. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 6
  1.5.1. Phân loại chi phí sản xuất: 6
  1.5.2. Phân loại giá thành: 8
  1.6 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 9
  1.6.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 9
  1.6.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm: 11
  2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. 14
  2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng: 14
  2.1.1 Chứng từ kế toán; 14
  2.1.2 Tài khoản sử dụng: 14
  2.2 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: 16
  2.3 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 17
  2.4 Xác định giá tri sản phẩm dở dang. 17
  2.4.1 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính: 18
  2.4.2 Xác định giá trị SPDD theo sản lượng ước tính tương đương: 18
  2.4.3 Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến: 18
  2.4.4 Xác định giá trị SPDD theo chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp: 19
  2.4.5 Xác định giá trị SPDD theo chi phí định mức hoặc kế hoạch: 19
  2.5 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 19
  2.5.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (còn gọi là phương pháp trực tiếp). 19
  2.5.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 19
  2.5.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 20
  2.5.4 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. 21
  2.5.5 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ. 22
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 23
  1. Khái quát chung về công ty Cấp nước Yên Bái. 23
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cấp nước Yên Bái 23
  1.1.1 Đặc điểm chung của công ty. 23
  1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 23
  1.1.3 Nhiệm vụ của công ty Cấp nước Yên Bái. 24
  1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 25
  1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty cấp nước Yên Bái. 26
  1.2.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cấp nước Yên Bái. 26
  1.2.2 Tổ chức sản xuất ở công ty cấp nước Yên Bái. 26
  1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất nước sạch. 27
  1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cấp nước Yên Bái 28
  1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cấp nước Yên Bái. 28
  1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty. 28
  1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cấp nước Yên Bái. 29
  1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 29
  1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng kế toán. 30
  1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cấp nước Yên Bái. 31
  1.5.1 Các chính sách kế toán chung. 31
  1.5.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản trong công ty. 31
  1.5.3 Hình thức sổ kế toán: 32
  1.5.4 Hệ thống báo cáo kế toán: 33
  1.5.5 Phần mềm kế toán. 33
  2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái. 34
  2.1 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất của công ty Cấp nước Yên Bái 34
  2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất của Công ty Cấp nước Yên Bái. 34
  2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 34
  2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 36
  2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 36
  2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 36
  2.3 Phương pháp hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 36
  2.3.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 36
  2.3.2 Phương pháp tính giá thành 37
  2.4 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nước sạch Quý III năm 2006 tại Công ty Cấp nước Yên Bái. 38
  2.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 38
  2.4.2Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 47
  2.4.3 Chi phí sản xuất chung. 54
  2.4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất nước sạch và tính giá thành sản xuất ( giá thành công xưởng) của sản phẩm nước sạch. 71
  PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CẤP NƯỚC YÊN BÁI 75
  1. Đánh giá chung về thực trạng công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái. 75
  1.1. Ưu điểm 76
  1.2 Nhược điểm. 77
  2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cấp nước Yên Bái 78
  3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cấp nước Yên Bái 79
  KẾT LUẬN 83


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cấp nước Yên Bái sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status