Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây


  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vi mô và vĩ mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đó, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất luôn được coi là công tác trọng tâm của kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
  Để điều hành và chỉ đạo sản xuất kinh doanh trong điều kiện của cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất một mặt phải tăng cường đổi mới công nghệ, mặt khác cần chú trọng công tác quản lý sản xuất đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.
  Muốn tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm thì hạch toán chính xác chi phí sản xuất là điều kiện quan trọng nhất để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho sản phẩm có tính cạnh tranh và hiệu quả cao. Yêu cầu này thực hiện được khi doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất và nắm bắt nhanh chóng thông tin kinh tế cần thiết, thường xuyên xác định và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật sao cho phù hợp, chính xác, kịp thời và đầy đủ.
  Muốn kế toán phát huy hiệu quả năng lực của mình, đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng một cách linh hoạt các chế độ chính sách của Nhà nước. Đối với Xí Nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng, do tính chất đặc thù của công việc nên việc tính giá thành chính xác là một công việc hết sức quan trọng.
  Trong chuyên đề thực tập em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng”. Với thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế, chắc chắn em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy giáo, cô giáo.

  Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo, cùng phòng kế toán Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng đã giúp em hoàn thành đề tài này.
  Nội dung chuyên đề thực tập gồm ba phần:
  Phần I - Lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .
  Phần II- Thực tế kế toán chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng.
  Phần III – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng.  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
  I- CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
  1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp 3
  1.2. Bản chất cuả chi phí sản xuất. 4
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất. 4
  1.3.1.Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí. 4
  1.3.2.Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 5
  II- GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5
  2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm. 5
  2.2 Phân loại giá thành.sản phẩm 6
  III- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 6
  3.1.Đối tượng và phưong pháp hạch toán chi phí sản xuất 6
  3.2.Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 7
  3.3.Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 13
  IV- TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 14
  4.1.Đối tượng và phuong pháp tính giá thành sản phẩm 14
  4.2.Kỳ hạn tính giá thành sản phẩm 15
  V- HỆ THỐNG SỔ SÁCH VẬN DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 16
  5.1.Đối vối doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật chung 16
  5.2.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái 17
  5.3.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ 18
  5.4.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ 19
  PHẦN II- THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 21
  I-.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 21
  1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 21
  1.2.Tổ chức bộ máy quản lý 23
  1.3.Tổ chức bộ máy kế toán 28
  1.4.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp 31
  1.5.Tổ chức sản xuất- kinh doanh và tình hình tài chính của xí nghiệp trong giai đoạn 2004-2006 34
  II- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 35
  2.1.Một số vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 35
  2.2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37
  2.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 46
  2.4.Kế toán chi phí máy thi công 54
  2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung .55
  2.5.1- Chi phí nhân viên phân xưởng: 55
  25.2.Chi phí nguyên vật liệu: 57
  2.5.3.Chi phí công cụ dụng cụ: 58
  2.5.4.Chi phí khấu hao TSCĐ: 60
  2.5.5.Chi phí dịch vụ mua ngoài: 61
  2.5.6.Chi phí bằng tiền khác: 62
  2.5.7.Tổng hợp chi phí sản xuất chung: 62
  2.6.Tập hợp chi phí và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 68
  III-TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 73
  3.1.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng 73
  3.2.Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 73
  PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 75
  I-.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 75
  1.1.Ưu điểm: 77
  1.2. Nhược điểm: 79
  II- SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 81
  III-.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 82
  3.1 Về chi phí nguyên vật liệu. 82
  3.2. Về chi phí nhân công trực tiếp. 84
  3.3.Về chi phí máy thi công: 84
  3.4.Về chi phí sản xuất chung. 85
  3.5.Về chi phí thiệt hại trong sản xuất: 85
  3.6. Về chi phí giao dịch 86
  3.7. Về hình thức sổ sách kế toán. 86
  IV- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 87
  4.1 Về phía nhà nước và công ty 87
  4.2 Về phía xí nghiệp 87
  KẾT LUẬN 88
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status