Đề tài: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh


MỤC LỤC

Lời mở đầu 1Phần 1: Cơ sở lí luận. 2
I. Một số khái niệm chung. 2
II. Hạch toán quá trình tiêu thụ. 3
1.Hạch toán giá vốn hàng bán: 3
1.1. Tại những doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hoạch toán hàng tồn kho. 3
1.2. Tại những doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hoạch toán hàng tồn kho (gồm phản ánh giá vốn và xác định kết quả). 6
2. Hạch toán chi phí bán hàng. 8
2.1. Tài khoản sử dụng: 8
2.2. Hạch toán. 8
3. Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp . 9
3.1.Tài khoản sử dụng: 9
3.2. Hạch toán. 10
4. Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu . 10
4.1.Tài khoản sử dụng. 10
4.2. Trình tự hạch toán. 12
5.Hạch toán kết quả tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. 14
5.1. Tài khoản sử dụng. 14
5.2. Hạch toán. 14
III. Các phương thức tiêu thụ. 15
1. Tiêu thụ theo phương thức trao đổi hàng. 15
2. Hàng tiêu thụ theo phương thức đại lý. 16
3. Hàng được bán với hình thức trả góp. 16
IV.Tổ chức sổ sách kế toán 18
2. Trình tự hạch toán quá trình tiêu thụ theo hình thức NK - SC 18
3. Trình tự hạch toán quá trình tiêu thụ theo hình thức Chứng từ ghi sổ 19
4. Trình tự hạch toán quá trình tiêu thụ theo hình thức NK - CT 20


Phần 2: Thực trạng, kiến nghị và giải pháp 21
I. Nhận xét chung. 21
1. Nhận xét về chuẩn mực kế toán mới ban hành. 21
2. Thực trạng của doanh nghiệp . 22
2.1.Thực trạng về sự khác biệt giữa chế độ tài chính về xác định thu nhập với kế toán thu nhập : 23
2.2. Về cách phân loại doanh thu : 24
2.3. Về chiết khấu bán hàng: 24
2.4. Về tính thuế đối với hoạt động trao đổi hàng hoá - dịch vụ: 24
II. Kiến nghị và giải pháp 25
III. So sánh kế toán đã học với chuẩn mực kế toán quốc tế. 27
1. So sánh với chuẩn mức kế toán quốc tế. 27
2. So sánh giữa chế độ kế toán Việt Nam với chế độ kế toán của một số nước trên thế giới : 27
2.1. So với hệ thống kế toán Pháp. 27
2.2. So với hệ thống kế toán Mỹ. 28


Phần 3: Kết luận. 30

Tài liệu tham khảo 31
Mục lục 32Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.