Đề tài: Hạch toán khấu hao Tài sản cố định


MỤC LỤC

A - LỜI MỞ ĐẦU 1
B - NỘI DUNG 2CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
I. Hao mòn TSCĐ và khấu hao TSCĐ 2
1. Hao mòn TSCĐ 2
2. Khấu hao TSCĐ 2
II. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo chế độ kế toán hiện hành 2
1. Phương pháp trích khấu hao 2
2. Xây dựng thời gian sử dụng TSCĐ 4
3. Xác định nguyên giá TSCĐ 5
III. Các phương pháp khấu hao TSCĐ khác trên thế giới 8
1. Phương pháp khấu hao TSCĐ của Mỹ 8
2. Phương pháp khấu hao TSCĐ của Pháp 10
IV. Một số sửa đổi bổ sung của chế độ khấu hao TSCĐ 11
V. Hạch toán TSCĐ 12
1. Trình tự hạch toán 12
2. Hạch toán chi tiết 12
3. Hạch toán tổng hợp 13

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ 17

C- KẾT LUẬN 19


Xem Thêm: Hạch toán khấu hao Tài sản cố định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán khấu hao Tài sản cố định sẽ giúp ích cho bạn.