Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai


  LỜI MỞ ĐẦU


  Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh . đã làm cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải luôn chú trọng tới yếu tố giảm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm.
  Trong doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Do đó, quản lý khoản mục chi phí nguyên vật liệu góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp luôn luôn được các doanh nghiệp quan tâm.
  Do đặc điểm của công nghệ sản xuất của Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai nên tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu trong tổng giá thành tương đối lớn, vì vậy một trong những biện pháp tốt nhất để hạ giá thành sản phẩm là giảm tối đa chi phí về nguyên vật liệu. Để vừa giảm chi phí về nguyên vật liệu lại vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty luôn phải thực hiện tốt công tác quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua đến khâu bảo quản và sử dụng. Công cụ đắc lực nhất phục vụ cho quá trình trên là công tác tổ chức hạch toán khoa học, hợp lý sẽ đưa ra được những thông tin kinh tế kịp thời, chính xác giúp cho bộ phận quản lý có những quyết định đúng đắn, nhanh chóng phục vụ cho sản xuất đạt hiệu quả cao.
  Xuất phát từ vấn đề lý luận và yêu cầu thực tiễn đặt ra, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai", nhằm mục đích vận dụng lý luận để tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu trong đơn vị sản xuất, tìm ra những ưu, nhược điểm trong công tác quản lí và kế toán nguyên vật liệu, để từ đó rút ra kinh nghiệm học tập và đề xuất một số ý kiến với mong muốn là hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Điện lực Bảo Yên - Lào Cai. Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp gồm:

  * Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
  *Phần 2: Tình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai
  * Phần 3: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai.
  Do thời gian ngắn và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên việc nghiên cứu và xây dựng đề tài này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các cán bộ kế toán của công ty để báo cáo tốt nghiệp được hoàn chỉnh hơn.
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

  1.1. Những vấn đề chung về nguyên liệu, vật liệu: 3
  1.1.1. Khái niệm nguyên liệu, vật liệu: 3
  1.1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên liệu, vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 3
  1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên liệu, vật liệu: 4
  1.1.4. Sự cần thiết tổ chức kế toán vật liệu trong doanh nghiệp và nhiệm vụ của kế toán: 5
  1.1.5. Phân loại và tính giá vật liệu: 6
  a) Phân loại vật liệu: 6
  b) Tính giá vật liệu: 7
  1.2. Hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp: 11
  1.2.1. Hạch toán chi tiết vật liệu: 11
  1.2.1.1. Phương pháp thẻ song song: 12
  1.2.1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 14
  1.2.1.3. Phương pháp sổ số dư: 15
  1.2.2. Hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu: 16
  1.2.2.1. Hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 18
  1.2.2.2. Hạch toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22
  1.3. Các hình thức kế toán
  1.3.1. Hình thức Nhật ký chung
  1.3.2. Hình thức Nhật ký chứng từ
  1.3.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
  1.3.4. Hình thức Nhật ký sổ cái
  1.3.5. Hình thức kế toán máy
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BẢO YÊN - LÀO CAI . 30
  2.1. Đặc điểm chung của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán: 30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai 30
  2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 31
  2.1.1.3. Quy mô, năng lực sản xuất và trình độ quản lý: 32
  Điện lực hiện đang quản lý một khối lượng rất lớn thiết bị gồm các trạm biến áp, đường dây nổi, cáp ngầm, các trạm Diezen phục vụ chính trị. 32
  Biểu số 1: (Số liệu năm 2008) 32
  2.1.2. Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 33
  2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ở Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 33
  2.1.2.2. Tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý: 34
  2.1.1.3. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ: 38
  2.1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐIỆN LỰC BẢO YÊN - LÀO CAI 38
  2.1.3.1. Bộ máy kế toán và kế toán phần hành 38
  2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ và ghi chép ban đầu: 41
  2.1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán ở Điện lực 42
  2.1.3.4 Tổ chức hình thức sổ kế toán: 42
  2.1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo: 43
  2.2 Tổ chức hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 44
  2.2.1 Đặc điểm vật liệu: 44
  2.2.2. Phân loại nguyên liệu, vật liệu: 45
  2.2.3. Tính giá vật liệu: 45
  2.2.4. Tổ chức công tác quản lý quá trình dự trữ, thu mua, bảo quản vật liệu: 46
  2.2.5. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ vật liệu: 48
  2.2.5.1. Thủ tục, chứng từ nhập kho: 48
  2.2.5.2. Thủ tục, chứng từ xuất kho: 52
  2.2.6. Hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai - Lào Cai 55
  2.2.6.1. Hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai - Lào Cai: 55
  2.2.6.2. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu ở Điện lực Bảo Yên - Lào Cai. 59
  2.2.7. Kiểm kê, đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu: 62
  2.2.7.1 Kiểm kê nguyên liệu, vật liệu: 62
  2.2.7.2. Đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu 64
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BẢO YÊN - LÀO CAI. 65
  3.1. Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai 65
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai 68
  3.2.1. Hệ thống tài khoản kế toán dùng để hạch toán vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 69
  2. Lập ban kiểm nghiệm vật liệu: 70
  3.2.3. Vấn đề dự trữ vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 71
  3.2.4. Công tác kiểm kê kho vật liệu: 72
  3.2.5. Lập dự phòng giảm giá cho nguyên vật liệu: 72
  3.2.6. Mở tài khoản 151 <<Hàng đang đi đường>> và theo dõi trên NKCT số 6: 73
  3.2.7. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 74
  3.2.8. Việc áp dụng phương pháp tính giá vật liệu: 74
  3.2.9. Việc áp dụng máy vi tính trong thực hành kế toán: 75
  Kết luận


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status