Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên


  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong công cuộc đổi mới hiện nay, quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kì tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm tự bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi hay không. Vì vậy, việc hạch toán đầy đủ chính xác, chi phí sản xuất vào giá thành của sản phẩm là việc làm cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Mặt khác, xét trên góc độ vĩ mô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí sản xuất đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công ty quản lý kinh tế.
  Nhiệm vụ cơ bản của kế toán không những là phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, phục vụ tốt cho việc hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định. Để giải quyết được vấn đề đó, phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Công việc này không những mang ý nghĩa về mặt lí luận mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn cấp bách trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt Nam Định nói riêng.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, bằng những kiến thức về mặt lí luận đã được tích luỹ trong quá trình học tập tại trường và bằng những hiểu biết thực tế trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Nam Định em quyết định chọn đề tài: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Nam Định".
  Kết cấu đề tài: gồm 3 phần
  Phần I: Lí luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Nam Định.
  Phần III: Những nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Nam Định.
  Với kiến nghị và trình độ có hạn cũng như kinh nghiệm thực tế còn ít nên trong quá trình viết đề tài này em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong sự thông cảm và nhận thức được ý kiến đóng góp của thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán để bài viết của em được hoàn thành thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

  I. Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 3
  1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1. Cơ sở lí luận về chi phí sản xuất 3
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí 4
  1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 4
  1.2.3. Phân loại theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm 5
  2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 5
  2.1. Giá thành sản phẩm 5
  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 6
  II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7
  1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7
  2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7
  3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 8
  4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 9
  4.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9
  4.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp (NCTT) 11
  4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 12
  4.4. Kế toán chi phí trả trước 13
  4.5. Kế toán chi phí phải trả 14
  4.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 14
  5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 15
  5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVLTT 15
  5.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 16
  III. Tính giá thành sản phẩm 17
  1. Đối tượng tính giá thành 17
  2. Các phương pháp tính giá thành 17
  2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với loại hình doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn 17
  2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghễ phức tạp kiểu liên tục 18
  2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương án có tính giá thành bán thành phẩm 18
  2.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp không có bán thành phẩm 20
  IV. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 22
  1. Hình thức Nhật kí chung 22
  2. Hình thức Nhật kí - Sổ cái 23
  3. Hình thức chứng từ ghi sổ 24
  4. Hình thức Nhật kí chứng từ 25
  PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHII HÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỆT NAM ĐỊNH 26
  I. Khái quát chung về Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Nam Định 26
  1. Đặc điểm chung của Công ty 26
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26
  1.2. Những thuận lợi, khó khăn của công ty 26
  1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 27
  1.4. Những thành quả đã đạt được 28
  2. Tổ chức bộ máy quản lý 28
  2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 28
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy Công ty 29
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 30
  3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 30
  3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy kế toán 32
  3.3. Hình thức kế toán áp dụng 33
  4. Đặc điểm của sản phẩm 34
  4.1. Sơ đồ qui trình sản xuất sợi 35
  4.2. Đặc điểm sản xuất sản phẩm 35
  II. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Nam Định 36
  1. Những vấn đề chung về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 36
  1.1. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 36
  1.1.1. Chi phí sản xuất 36
  1.1.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giáthành 37
  1.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 37
  1.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 38
  1.4. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 38
  2. Thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và giá thành tại công ty 39
  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 39
  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 50
  2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 53
  2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh 57
  2.5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 63
  2.6. Tính giá thành sản phẩm 66
  PHẦN III: NHỮNG NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỆT NAM ĐỊNH 73
  I. Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 73
  1. Đánh giá chung về công tác kế toán 73
  1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 73
  1.2. Hệ thống chứng từ 74
  2. Về tổ chức công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 74
  II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 75
  KẾT LUẬN 84


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status