Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh


A. Mở Đầu


Nền kinh tế Việt Nam sau nhiều năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sự chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường như hiện nay là một bước ngoạt quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt của nước ta trong khu vực cũng như trên trường Quốc Tế .

Tuy nhiên, dù ở bất kì cơ chế kinh tế nào, phương thức sản xuất đều gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Nói cách khác, quá trình sản xuất là quá trình kết hợp của ba yếu tố: Tư liệu lao động; Đối tượng lao động và Sức lao động .

Như vậy, để tiến hành sản xuất hàng hoá, người sản xuất phảI bỏ ra chi phí về thù lao cho người lao động, nguyên vật liệu , tiền lương, khấu hao, các dịch vụ mua ngoài Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ trong nền kinh tế đều phảI quan tâm đến chi phí sản xuất vì đây chính là yếu tố tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường để doanh nghiệp có thể tồn tại, đứng vững và duy trì sự phát triển của mình . Để cạnh tranh, đòi hỏi sản phẩm phảI có chất lượng cao và giá thành hạ .

Hạ giá thành đồng nghĩa với việc hạ thấp chi phí sản xuất bởi chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm . Việ hạ thấp chi phí được thông qua việc nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí .

Trong tình tình thực tế hiện nay , vấn đề hạch toán chi tiết chi phí sản xuất vẫn còn gặp phảI những khó khăn cần phảI làm rõ . Chính vì thế em đã lựa chọn đề tài : “ Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ” làm đề tài nghiên cứu của mình .


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.