Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà


  LỜI NÓI ĐẦU

  Nền kinh tế thị trường đã và đang mang lại những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, đó là sản phẩm đẹp, mẫu mã đẹp, chất lượng cao, giá thành phù hợp với nhiều loại hình sản xuất với nhiều hình thức sở hữu, các doanh nghiệp muốn tồn tại được phải tìm phương hướng sản xuất kinh doanh phù hợp để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó hạch toán đóng vai trò rất quan trọng để quản lý hoạt động sản xuất, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản nhằm bảo sản xuất được tiến hành liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đồng thời phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế từ đó đưa ra các kế hoạch, dự án và việc kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết định nên sản xuất sản phẩm gì bằng nguyên vật liêu nào? mua ở đâu và xác định hiệu quả kinh tế của từng thời kỳ vì vậy các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học, hợp lý, trong đó hạch toán nguyên vật liệu là rất quan trọng.
  Và đối với các doanh nghiệp sản xuất, thì hạch toán nguyên vật liệu là rất quan trọng bởi các lý do sau:
  Thứ nhất: Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quyết định chất lượng sản phẩm đầu ra.
  Thứ hai: Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành, vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Vì thế sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu là rất quan trọng.
  Thứ ba: Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp hết sức đa dạng, nhiều chủng loại do đó yêu cầu phải có điều kiện bảo quản tốt sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của công tác quản lý sản xuất kinh doanh.
  Trong mấy năm gần đây, hạch toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã có những bước tiến rõ rệt. Tuy nhiên, do trình độ quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế thể hiện ở nhiều mặt nhất là chế độ kế toán tài chính chưa phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất của đơn vị.
  Cũng giống như các doanh nghiệp khác để hoà nhập với nền thị trường thị trường, Công ty TNHH Hoàng Trà luôn chú trọng công tác hạch toán sử dụng nguyên vật liệu cho phù hợp và coi đó như là một công cụ quản lý không thể thiếu được để quản lý vật tư nói riêng và quản lý sản xuất nói chung. Từ thực tiễn nền kinh tế thị trường trước việc đổi mới nền quản lý kinh tế việc lập định mức đúng đắn nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất, giảm mức tiêu hao vật liệu, duy trì bảo quản tốt các loại vật tư là việc làm không chỉ quan trọng đối với công ty TNHH Hoàng Trà nói riêng. Vì vậy việc tăng cường cải tiến công tác quản lý vật tư phải đi liền với việc cải tiến và hoàn thiện công tác hạch toán với việc tăng cường Hàn Quốc sử dụng các loại tài sản trong đó hạch toán và quản lý nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng.
  Với ý nghĩa như vậy của nguyên vật liệu đối với các doanh nghiệp sản xuất, và qua thời gian thực tập tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hoàng Trà, em nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà" làm chuyên đề tốt nghiệp.
  Để hoàn thành chuyên đề này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS. Nguyễn Thị Lời cùng các bác, các chú trong Công ty TNHH Hoàng Trà.
  Cấu trúc chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH Hoàng Trà
  Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà.
  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty TNHH Hoàng Trà.
  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ 3

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ 3
  1. Tên và địa chỉ của công ty 3
  2. Ngành nghề kinh doanh của công ty 3
  3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 3
  4. Quá trình hình thành và phát triển 4
  II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 8
  1. Về lãnh đạo của công ty 8
  2. Tổ chức bộ máy 9
  III. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 12
  1. Nhiệm vụ 12
  2. Tổ chức bộ máy kế toán 12
  IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 13
  1. Hệ thống chứng từ kế toán 13
  2. Tổ chức hệ thống sổ sách 14
  V. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KẾ TOÁN TRÊN MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CỤ THỂ TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ HOÀNG TRÀ. 15
  1. Kế toán nguyên vật liệu 15
  2. Kế toán lao động tiền lương 17
  3. Kế toán TSCĐ 19
  4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 21
  4.1. Kế toán giá thành sản phẩm 21
  4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 21
  5. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định và phân phối kết quả kinh doanh 22
  5.1. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 22
  5.2. Kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 24
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ 25
  I. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY 25
  1. Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu tại Công ty 25
  1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 25
  1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở công ty 26
  2. Phân loại và tính giá thành NVL 27
  2.1. Phân loại NVL 27
  2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 28
  3. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu 30
  3.1. Phương pháp hạch toán chi tiết 34
  4. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoàng Trà 37
  5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà 60
  5.1. Tình hình thu mua và bảo quản sử dụng nguyên vật liệu 60
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ 61
  I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 61
  1. Những ưu điểm trong hạch toán nguyên vật liệu tại công ty 61
  2. Những hạn chế trong công tác hạch toán nguyên vật liệu 62
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ. 63
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Trà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status