Đề tài: Hoàn thiện hạch toán CPSX và tính GTSP tại các Doanh nghiệp xây lắp


Lời nói đầu

Trong giai đoạn vừa qua đất nước ta đã có những thành tựu nổi bật trong đổi mới quản lý kinh tế cũng như các chính sách kinh tế - xã hội. Hiện nay, nền kinh tế nước ta đã chuyển mình từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước. Trong quá trình đó, hệ thống kế toán Việt Nam cũng có những bước đổi mới, tiến bộ và nhảy vọt phù hợp với cơ chế kinh tế mới cũng như sự phát triển chung của đất nước.

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, chiếm khoảng 30% tổng số vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm của ngành xây lắp thường là các công trình, hạng mục công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế của địa phương cũng như nền kinh tế quốc dân.

Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, bước đột phá đầu tiên quan trọng đó là xây dựng, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng. Điều nay không chỉ có nghĩa là khối lượng công việc của ngành XDCB tăng lên mà cùng với nó là số vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên. Điều quan tâm hàng đầu là làm sao có thể quản lý một cách có hiệu quả vốn đầu tư , tránh tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện thực hiện dự án xây lắp thường kéo dài về mặt thời gian. Chính vì lẽ đó mà hạch toán chi phí sản xuất (CPSX ) và tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các Doanh nghiệp xây lắp nói riêng và các Doanh nghiệp sản xuất nói chung.

Trong cơ chế thị trường, Doanh nghiệp không những phải có uy tín mà giá cả sản phẩm của Doanh nghiệp cũng phải có tính cạnh tranh. Muốn hạ giá thành sản phẩm Doanh nghiệp phải quản lý tốt các khâu sản xuất, hạch toán đầy đủ các chi phí bỏ ra, giảm thiểu tối đa các chi phí . Muốn vậy, Doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, từ đó phục vụ tốt cho việc phân tích đánh giá kết quả, hoàn thiện bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất để Doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Nhận thức được vấn đề trên, ngừơi viết mạnh dạn lựa chọn đề tài:
"Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các Doanh nghiệp xây lắp".

Kết cấu của đề tài, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 2 phần chính sau:

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp xây lắp.
Phần II: Thực trạng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp xây lắp và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện vấn đề trên.Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại các Doanh nghiệp xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại các Doanh nghiệp xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.