Đề tài: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán CPBH và CPQLDoanh nghiệp của Cty Điện máy Xe đạp Xe máy.


MỤC LỤC

Lời nói đầu


PhầnI : Khái quát chung về Công ty TODIMAX.
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện máy Xe đạp Xe máy.
2. Chức năng, nhiệm vụ tình hình sản xuất và kinh doanh của Công ty.
2.1. Chức năng.
2.2. Cơ cấu bộ máy Công ty TODIMAX.
3. Đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý Công ty.
3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
3.2. Đặc điểm sản xuất bộ máy quản lý tài chính của Công ty.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PhầnII : Thực trạng về tổ chức công tác kế toán CPBH và CPQLDN của Công ty Điện máy Xe đạp Xe máy.
I. Tổ chức hình thức ghi sổ của Công ty.
II. Tình hình CPBH và CPQL doanh nghiệp .
2.1. Tình hình kế toán CPBH.
2.1.1. Kế toán tiền lương.
2.1.2. Kế toán các khoản trích theo lương.
2.1.3. Chi phí vật liệu bao bì.
2.1.4. Kế toán chi phí công cụ dụng cụ.
2.1.5. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài.
2.1.6. Kế toán chi phí khác bằng tiền.
2.2. Tình hình kế toán CPQL doanh nghiệp .
2.2.1. Kế toán chi phí nhân viên quản lý.
2.2.2. Các khoản trich theo lương của nhân viên quản lý.
2.2.3. Kế toán dịch vụ mua ngoài.
2.2.4. Trích khấu hao TSCĐ.

Phần III. Đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty Điện máy xe đạp xe máy Hà Nội.
I. Những điểm mạnh của công ty.
II. Những tồn tại và một số kiến nghị
1. Tồn tại
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPBH và CPQLDN ở công ty điện máy xe đạp – xe máy Hà Nội.
2.1. Về công tác phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPBH và CPQLDN ở công ty điện máy xe đạp – xe máy Hà Nội.
2.1.Ý kiến 1:
2.2.Ý kiến 2:

Kết luận.


Xem Thêm: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán CPBảo hiểm và CPQLDoanh nghiệp của công ty Điện máy Xe đạp Xe
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về tổ chức công tác kế toán CPBảo hiểm và CPQLDoanh nghiệp của công ty Điện máy Xe đạp Xe sẽ giúp ích cho bạn.