Đề tài: Hạch toán tiền lương và các quỹ trích theo lương trong doanh nghiệp


MỤC LỤC

Mở đầu 1
Nội dung 2


I.những vấn đề cơ bản về tiền lương và các quỹ trích theo lương trong doanh nghiệp . 2
1.Khái niệm và bản chất ,chức năng của tiền lương. 2
2.Quỹ tiền lương và các thành phần của quỹ tiền lương. 3
3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp : 4
4. Khái niêm, sự hình thành và sử dụng các quỹ trích theo lương 5

II. Hạch toán tiền lương và các quỹ trích theo lương trong doanh nghiệp 6
1.Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các quỹ trích theo lương 6
2. Chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương và các quỹ trích theo lương. 6

III.Thực trạng về hạch toán tiền lương và các quỹ trích theo lương trong doanh nghiệp hiện nay. 12
1.Ưu điểm 12
2. Tồn tại 13

IV. Chính sách, chế độ tiền lương và các quỹ trích theo lương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 14
1.Quan điểm cải cách thang lương, bảng lương, phụ cấp lương: 14
3.Nội dung của chính sách cải cách tiền lương: 17

V. Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương và các quỹ trích theo lương 19
1. Phương hướng: 19
2. Giải pháp về tiền lương tối thiểu. 20

Kết luận 22
Tài liệu tham khảo 23Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các quỹ trích theo lương trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các quỹ trích theo lương trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.