Đề tài: Hoàn thiện quá trình tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở các Doanh nghiệp sản xuất


MỤC LỤC.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LỜI NÓI ĐẦU.


CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

I.Chi phí sản xuất .
II.Giá thành sản phẩm.

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .

A.KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT.
I.tổ chức hệ thống chứng từ và hạch toán ban đầu đối với chi phí sản xuất.
II.Tổ chức tài khoản để tập hợp chi phí sản xuất.
III.Hạch toán chi phí sản xuất.

B.TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
I.Tài liệu tính giá thành.
II.Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm.

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

I.Những nhận xét chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất.
II.Các yêu cầu trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
III.Một số giải pháp cho công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện quá trình tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở các Doanh nghiệp sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quá trình tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở các Doanh nghiệp sản sẽ giúp ích cho bạn.