Đề tài: Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Cty xây dựng công trình giao thông 874


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 2
I. Một số khái niệm 2
1. Chi phí sản xuất 2
2. Phân loại chi phí sản xuất
II. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3
1. Khái niệm 3
2. Đối tượng tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 4
3. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 4
III. Ý nghĩa của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp trong các doanh nghiệp sản xuất 6

PHẦN HAI: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 7
1. Sự ra đời và phát triển của Công ty 7
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty 7
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 9
4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty xây dựng công trình giao thông 874 11

PHẦN BA: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 874 15

KẾT LUẬN 20


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty xây dựng công trình giao thông 874
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty xây dựng công trình giao thông 874 sẽ giúp ích cho bạn.