Đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Cty giày, dép Bitis Hà Nội


MỤC LỤC

Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

I-Khái niệm chi phí nhân công trực tiếp
1-khái niệm
2-nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
II-Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công
trực tiếp
1-đối tượng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2-phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Phần II : Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
I-tổng quan về công ty giày,dép Bitis Hà Nội
1-lịch sử hình thành và phát triển của công ty giày,dép Bitis
Hà Nội
2-Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh
3-Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
4-Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
II- Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
1-Nội dung của chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
2-đối tượng tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
3- kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

Phần III: Một số giải pháp nhằm công tác hoàn thiện hach toán chi phí nhân công trực tiếp
I-Đánh giá khái quát
1-những thành tựu đạt được
2-những tồn tại hạn chế
II- Một số giải pháp nhằm công tác hoàn thiện hach toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
1-chế độ kế toán
2-việc trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép,ốm đau
3-viêc sử dụng tài khoản 154 và 622
4-ý kiến về trang bị máy vi tính
III-Kết Luận


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày, dép Bitis Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày, dép Bitis Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.