Đề tài: Thực trạng và Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp VN.


LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, quyền tự chủ của doanh nghiệp được mở rộng và có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp là lợi nhuận kinh doanh và chiến thắng trong cạnh tranh. Song để đạt được mục tiêu trên không phải là đơn giản bởi sự canh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Một số doanh nghiệp không kịp thời thích ứng với cơ chế mới đã bị loại ra khỏi guồng máy hoạt động của thị trường, ngược lại có nhiều doanh nghiệp , nhanh chóng kịp thời hoà nhập vào xu thế mới, sản xuất kinh doanh ban đầu đi vào ổn định và phát triển, hoạt động có hiệu quả từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.

Trong số các doanh nghiệp thành đạt trong kinh doanh phải kể đến công ty Thương mại Hải Phòng.Nằm trong guồng máy của sự cạnh tranh Công ty đã từng bước phát triển, đủ sức mạnh để đứng vững trên thị trường đầy biến động.

Tiêu thụ sản phẩm tuy là khâu cuối cùng nhưng lại quyết định thắng lợi trong sản xuất kinh doanh.

Với sự hiểu biết của mình cùng với thời gian thực tập tại Công ty thương mại Hải Phòng, tôi xin trình bày chuyên đề “Một số vấn đề tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của Công ty thương mại Hải Phòng “nhằm làm rõ vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp .

Nội dung gồm 3 phần :
Phần I:Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty thương mại Hải Phòng
Phần II:Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của Công ty thương mại Hải Phòng.
Phần III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty thương mại Hải Phòng.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU


Phần I. Một số vấn đề lý luận về tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh
I. 1. Một số vấn đề về tiêu thụ sản phẩm.
2. Vai trò và sự cần thiết của hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
2.1. Vai trò
2.2. Sự cần thiết ( ý nghĩa ) của việc tiêu thụ sản phẩm
3.Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm
3.1 Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp
3.2 Xây dựng chiến lược sản phẩm
3.3 chính sách về giá cả
3.4 Phân phối hàng hoá và các kênh tiêu thụ
3.5 Bán hàng và công tác xúc tiến bán hàng
II Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh.
1. Khái niệm
2. Sự cần thiết phải nâng cao HQKD đối v1ới doanh nghiệp
3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm và HQKD
III Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm và HQKD của doanh nghiệp .
1. Nhân tố khách quan
1.1 Môi trường kinh tế
1.2 Đường lối chính sách của đảng và nhà nước
1.3 Môi truờng văn hoá xã hội
1.4 Môi trư1ờng công nghệ
1.5 Các đối thủ cạnh tranh
2 Nhân tố chủ quan
2.1 Tình hình tài chính của đơn vị kinh doanh
2.2 Yừu tố sản phẩm
2.3 Trình độ quản lý, trình độ tay nghề của CBCNN
2.4 Chiến lược và sách lược kinh doanh

Phần II : Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm và HQKD của công ty TMHP
I. Khái quát về công ty.
1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty
2. Những đặc điểm cơ bản của công ty
2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.2 Cơ sở Vật chất
2.3 Vốn và nhân lực .
II. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và HQKD của công ty trong 3 năm gần đây ( 97-98-99 ).
1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty TMHP
1.1 Sản lượng tiêu thụ của công ty TMHP
1.2 Nội dung chủ yếu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TMHP
1.3 Tình hình doanh thu của công ty
2. Hiệu quả kinh doanh của công ty TMHP
III. Những ưu điểm và vấn đề cần giải quyết
1. Những ưu điểm
2. Những vấn đề cần giải quyết.

Phần III : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh của công ty
I. Dự báo về thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty
II. Các biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh và công tác tiêu thụ nói riêng.


Xem Thêm: Thực trạng và Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL ở các doanh nghiệp sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL ở các doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.