Đề tài: Báo cáo tại Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kể tóan và kiểm tóan.


MỤC LỤC

PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY AASC 1

I. Giới thiệu về công ty. 1
1.Tên Công ty: 2
2.Văn phòng và hệ thống các chi nhánh hoạt động của Công ty: 2
3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Kiểm tóan AASC 3
II. Cơ cấu tổ chức hoạt động của AASC 6
1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của AASC. 6
2. Quy mô về nhân sự , đội ngũ cán bộ công ty . 11
III.Các dịch vụ (AASC)cung cấp cho khách hàng: 12
1. Dịch vụ Kiểm tóan: 12
2. Dịch vụ Kế tóan: 13
3. Dịch vụ tư vấn thuế 14
4. Xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa 15
5. Dịch vụ đào tạo và tuyển dụng 16
IV. Mạng lưới khách hàng của AASC: 17
V. Những kết quả đạt được của công ty trong quá trình hoạt động . 18

PHẦN II: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG 20
1. Quy trình kiểm tóan của công ty AASC khi thực hiện hợp đồng 20
2. Kiểm sóat chất lượng kiểm tóan 22

MỤC LỤC 25


Xem Thêm: Báo cáo tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kể tóan và kiểm tóan.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kể tóan và kiểm tóan. sẽ giúp ích cho bạn.