Đề tài: Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4


1.1 ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp

1.1.3 Chi phí máy thi công

1.1.4 Chi phí sản xuất chung

1.2 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp

1.2.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty HUD4


PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

2.1KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

2.1.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.1.2 Trình tự kế toán

2.2 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.2.2 Trình tự kế toán

2.3 KẾ TOÁN CHI PHI MÁY THI CÔNG

2.3.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng

2.3.2 Trình tự hạch toán

2.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

2.4.1 Nội dung hạch toán

2.4.2 Trình tự hạch toán

2.5. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

2 5.1 Tổng hợp chi phí sản xuất

2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang

2 5.3 Tính giá thành sản phẩm xây lắp


PHẦN 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUÁT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

3.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

3.2.1. Những ưu điểm

3.2.1.1 Về công tác tổ chức kế toán

3.2.1.2 Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.2.2. Những tồn tại cần khắc phục

3.2.2.1 Việc luân chuyển chứng từ kế toán

3.2.2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.2.2.4 Việc đánh giá sản phẩm dở dang

3.2.2.5 Tính giá thành sản phẩm hoàn thành

3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

3.3.1 Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán

3.3.2 Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.3.3 Hoàn thiện hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

3.3.4 Hoàn thiện việc xác định giá trị sản phẩm dở dang

3.3.5 Hoàn thiện hạch toán tính giá thành sản phẩm

3.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐT & XD HUD4

3.4.1 Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu

3.4.2 Tăng năng suất lao động

3.4.3 Giảm chi phí sản xuất chung

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.