Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thương mại và phát triển Công nghệ Đông Nam Á


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM HOAT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á


I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPTM VÀ PTCN ĐÔNG NAM Á

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Đặc điểm, tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CPTM & PTCN Đông Nam Á (Sơ đồ)

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

4. Hình thức tổ chức kế toán

5. Một số vấn đề khác


PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á

1. KẾ TOÁN HÀNG HOÁ

1.1. Kế toán chi tiết hàng hoá

2. Các vấn đề chung về quá trình bán hàng của công ty

2.1. Chứng từ kế toán

2.2. Hình thức bán hàng và thanh toán tại công ty

3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

4. Xác định kết quả kinh doanh

4.1. Kế toán chi phí bán hàng

4.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM & PTCN ĐÔNG NAM Á

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾY QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CPTM & PTCN ĐÔNG NAM Á

1. Những thành tựu đạt được

2. Những hạn chế cần khắc phục

3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CPTM và PTCN Đông nam á


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thương mại và phát triể
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thương mại và phát triể sẽ giúp ích cho bạn.