Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Nhật Trường


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


1.1 Đặc điểm ngành kế toán, khái niệm, mối quan hệ giữa CPSX và GTSP

1.2 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí

1.3 Kế toán tập hợp CPSX

1.3.1 Các tài khoản kế toán chủ yếu được sử dụng

1.3.2 Kế toán tập hợp CPSX

1.4 Các phương pháp tính giá thành

1.5 Các hình thức sổ kế toán

1.5.1Khái niệm

1.5.2 Các hình thức tổ chức sổ kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG,TÌNH HÌNH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT TRƯỜNG

2.1 Tổng quan về công ty TNHH xây dựng Nhật Trường

2.1.1 sự hình thành và phát triển của công ty TNHH xây dựng Nhật Trường

2.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

2.1.2.1 Cơ cấu bộ máy quản lý

2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty

2.1.3 Tình hình SXKD gần đây của công ty

2.1.4 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của phòng kế toán

2.1.4.2 Hình thức kế toán công ty áp dụng

2.1.4.3 Chế độ chứng từ kế toán công ty áp dụng

2.1.4.4 Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty

2.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH xây dựng Nhật Trường

2.2.1 Đặc điểm, vai trò về công tác tập hợp CPSX và GTSP tại công ty TNHH xây dựng Nhật Trường

2.2.2 Phân loại CP và công tác quản lý CPSX tại công ty

2.2.3 Đối tượng tập hợp CPSX

2.3 Tổng hợp CP toàn DN

2.3.1 Tập hợp CPSXC và đánh giá SX dở dang


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Nhật Trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng Nhật Trường sẽ giúp ích cho bạn.