Đề tài: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆNI.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

3. Đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm

4.Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây của Công ty

5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

II. HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY.

1. Hình thức kế toán

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công tác kế toán

2.1) Hình thức tổ chức công tác kế toán

2.2) Tổ chức bộ máy kế toán

2.3) Chức năng, nhiệm vụ cuả từng bộ phận kế toán

3. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

4. Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán của công ty


PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỤNG BƯU ĐIỆN

A ĐẶC ĐIỂM TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VÂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

1. Khái niệm tiền lương

2. Đặc điểm tiền lương trong công ty

3. Nguyên tăc trả lương trong công ty

4. Ý nghĩa của việc hạch toán tiền lương trong công ty

5. Phân loại lao động trong công ty

6. Các khoản trích theo lương

7. Các hình thức trả lương trong Công ty

8. Các khoản phải trả theo lương

B. THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY

1.Chứng từ sử dụng

2. Tài khoản sử dụng

2.1. Tài khoản 334 “ phải trả công nhân viên”

2.2. Tài khoản 338 “ Các khoản trích theo lương”

3. Phương pháp hạch toán tại đơn vị

3.1. Trình tự hạch toán

4. Sổ sách liên quan

5. Quy trình luân chuyển chứng từ


PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT

1.Thu hoạch

2. Nhận xét

3. Một số đề xuất đối với phần hành kế toán tiền lương tại công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu sẽ giúp ích cho bạn.