Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hoài Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HOÀI NAM


1.1 Tổng quan về công ty Hoài Nam

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và cơ cấu lao động của Công ty

1.2.1 Đặc điểm lao động và cơ cấu lao động trong Công ty

1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty

1.3 Công tác kế toán trong công ty Hoài Nam

1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

1.3.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

1.3.1.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán

1.3.2 Đặc điểm công tác kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY HOÀI NAM

2.1 Kế toán hàng hoá và bán hàng hoá

2.1.1 Kế toán hàng hoá

2.1.1.1 Phương pháp tính giá thực tế hàng hoá nhập xuất kho tại Công ty

2.1.1.2. Hạch toán chi tiết hàng hoá

2.1.1.3 Hạch toán tổng hợp hàng hoá

2.1.2 Kế toán bán hàng

2.1.2.1 Các vấn đề liên quan đến quá trình bán hàng của công ty

2.1.2.1.1 Khái niệm

2.1.2.1.3 Phương thức thanh toán

2.1.2.1.4 Các phương thức bán hàng

2.1.2.2 Trình tự ghi sổ, tài khoản và các chứng từ sử dụng

2.1.2.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng

2.1.2.2.2 Chứng từ sử dụng

2.1.2.2.3 Trình tự ghi sổ

2.1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng

2.1.2.2.1 Theo phương thức bán buôn và bán lẻ hàng hoá

2.1.2.2.2 Bán hàng theo phương thức gửi hàng chờ chấp nhận

2.1.2.3 Kế toán phải thu của khách hàng

2.1.2.3 . Kế toán các khoản giảm trừ

2.1.2.3.1 Kế toán các khoản giảm giá hàng bán

2.1.2.3.2. Kế toán về hàng bán bị trả lại

2.1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán

2.1.2.5 Kế toán chi phí

2.1.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng

2.1.2.5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1 Đánh giá nhận xét kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

3.1.1 Nhận xét chung

3.1.2 Ưu điểm

3.1.3 Một số tồn tại cần khắc phục

3.2 Một số kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hoài Nam

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hoài Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Hoài Nam sẽ giúp ích cho bạn.