Đề tài: Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lót sàn ô tô tại công ty cổ phần sản xuất thiết bị nội thất ô tô Gia Hưng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ NỘI THẤT ÔTÔ GIA HƯNG


1.1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần sản xuất thiết bị nội thất ôtô GIA HƯNG

1.1.1: Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần sản xuất thiết bị nội thất ôtô GIA HƯNG

1.2: Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp

1.2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3: Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán ở doanh nghiệp

1.3.1: Sơ đồ

1.3.2: Chức năng của từng bộ phận

1.4: Tổ chức hệ thống kế toán

1.5: Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay

1.5.1: Thuận lợi

1.5.2: Khó khăn


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM LÓT SÀN ÔTÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ NỘI THẤT ÔTÔ GIA HƯNG

2.1: Kế toán chi phí sản xuất

2.1.1: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.1.2: Tổ chức hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3: Kế toán chi phí sản xuất chung

2.1.4: Tổng hợp chi phí và xác định đơn giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.2: Tính giá thành sản phẩm lót sàn ôtô

2.2.1: Đối tượng tính giá thành sản phẩm lót sàn ôtô

2.2.2: phương pháp tính giá thành

2.2.3: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thánh sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất thiết bị nội thất ôtô gia hưng


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÁI THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ NỘI THẤT ÔTÔ GIA HƯNG

3.1: Nhận xét

3.2: Hạn chế

3.3: Phương hướng hoàn thiện

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lót sàn ô tô tại công ty cổ phần sản xuất thi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lót sàn ô tô tại công ty cổ phần sản xuất thi sẽ giúp ích cho bạn.