Đề tài: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Chương Dương


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG.


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty

1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty


PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2.Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty

2.2.1. Các chính sách kế toán chung

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán

3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty

3.2.1. Ưu điểm

3.2.2. Nhược điểm

3.3. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Chương Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Chương Dương sẽ giúp ích cho bạn.