Đề tài: Một số vấn đề tính & hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình trong các Doanh nghiệp SXKD ở VN hiện nay


MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

I. Một số vấn đề chung về tài sản cố định 2
1. Khái niệm về tài sản cố định 2
2. Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp 2
3. Nguyên giá TSCĐ hữu hình 3
II. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình 4
1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: 4
2. Khấu hao tài sản cố định hữu hình: 5
3. So sánh cách tính khấu hao TSCĐ hữu hình ở nước ta với một số nước trên thế giới 9

CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH
I. Hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành 10
1. Chứng từ, sổ sách 10
2. Tài khoản sử dụng 11
3. Phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình 12
4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình ở một số nước 14
II. Đánh giá chung 15
1. Kết quả 15
2. Hạn chế 15

CHƯƠNG III . MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG VIỆC HẠCH TOÁN
KHẤU HAO TSCĐ HỮU HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN
I. Giá trị thu hồi ước tính của tài sản cố định hữu hình 16
II. Quản lý tài sản cố định đã khấu hao hết nguyên giá: 17


Xem Thêm: Một số vấn đề tính & hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình trong các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề tính & hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình trong các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở V sẽ giúp ích cho bạn.