Đề tài: Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3


PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ HẠCH TOÁN CÁC LOẠI
DƯ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
I. Khái niệm, vai trò, thời điểm, nguyên tắc lập và phân loại các loại dự phòng giảm giá 3
1.Khái niệm 3
2. Vai trò của dự phòng 4
3 Thời điểm và nguyên tắc xác lập dự phòng 4
4. Phân loại dự phòng giảm giá 6
II. Hạch toán các loại dự phòng giảm giá 7
1. Hạch toán dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn
và dài hạn 7
2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 10
3. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 14
4. Các sơ đồ phản ánh trình tự kế toán dự phòng giảm
giá theo các hình thức kế toán 15

PHẦN II : MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNH PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC LOẠI DỰ PHỌNG TRONG DOANH NGHIỆP 18

KẾT LUẬN 29


Xem Thêm: Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường sẽ giúp ích cho bạn.