Đề tài: Một số vấn đề về hạch toán sự biến động & khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các Doanh nghiệp


Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1


I-/ HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 1
A-/ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, ĐẶC ĐIỂM VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 1
1-/ Tài sản cố định là gì ? 2
2-/ Đặc điểm của tài sản cố định. 2
3-/ Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định. 2
B-/ PHÂN LOẠI, TÍNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ Ý NGHĨA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 2
1-/ Phân loại tài sản cố định. 2
2-/ Tính giá tài sản cố định. 4
3-/ Sự cần thiết của công tác hạch toán tài sản cố định 7
C-/ HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 7
1-/ Thủ tục, hồ sơ và tài khoản sử dụng. 7
2-/ Hạch toán tình hình biến động tăng tài sản cố định. 10
3-/ Hạch toàn hình thành biến động giảm tài sản cố định. 12
4-/ Hạch toán tài sản cố định thuê ngoài và cho thuê. 16
5-/ Hạch toán khấu hao tài sản cố định. 19

II-/ Ý KIẾN KIẾN NGHỊ: 21
1-/ Quy định quy mô giá trị tài sản cố định. 22
2-/ Định giá và trích dự phòng giảm giá tài sản cố định. 23
3-/ Phương pháp khấu hao tài sản cố định. 23
4-/ Hạch toán tài sản cố định thuê tài chính . 25
5-/ Thuế giá trị gia tăng. 27

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30Xem Thêm: Một số vấn đề về hạch toán sự biến động & khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về hạch toán sự biến động & khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.