Đề tài: Nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong quá trình quản lý Ngân sách nhà nước


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2


I. Ngân sách nhà nước (NSNN) & quản lý Ngân sách nhà nước. 2
1. Khái niệm về NSNN 2
2. Quản lý NSNN 2
3. Thực trạng cơ bản của Chu trình NSNN 3
a.Thực trạng việc lập và phân bổ NSNN 3
b. Quản lý và điều hành NSNN 4
c. Công tác kế toán và quyết toán NSNN 5

II. Kiểm toán nhà nước được lập ra - một công cụ quan trọng trợ giúp quốc hội trong quản lý NSNN 5
1. KTNN với việc lập và phân bổ dự toán NSNN 9
a. KTNN tham gia với các bộ ngành và địa phương trong lập dự toán của ngành và địa phương: 9
b. KTNN tham gia với Bộ tài chính trong lập dự toán NSNN: 10
c. KTNN tham gia thẩm định đánh giá dự toán CHính phủ trình quốc hội dể cung cấp thông tin cho việc thảo luận NSNN tại Quốc hội 11
2. KTNN với việc phê chuẩn quyết toán NSNN. 12
2.1 Quyết toán Ngân sách địa phương: 12
2.2 Quyết toán NSNN. 17
III. Nâng cao vai trò của ktnn trong quá trình quản lý ngân sách Nhà nước 18
1. Thực trạng của KTNN hiện nay. 18
a. Địa vị pháp lý của KTNN. 18
b.Về cơ cấu tổ chức. 19
2. Giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò của KTNN trong quá trình Quản lý NSNN. 20
2.1.Nâng cao tính độc lập. 20
2.2. Nâng cao vai trò của KTNN trong chu trình ngân sách : 23
2.3. Hệ thống các văn bản qui định chuyên môn nghiệp vụ. 25
2.4 Cơ cấu tổ chức phân công phân nhiệm. 26

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28Xem Thêm: Nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong quá trình quản lý Ngân sách nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong quá trình quản lý Ngân sách nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.