Đề tài: Cơ sở lựa chọn & trình tự hạch toán các phương pháp tập hợp CP & tính GTSP


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHỆP VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I-/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác là một yêu cầu của công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. 2
II-/ Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3
1-/ Chi phí sản xuất, phân loại và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp . 3
2-/ Giá thành sản phẩm và các loại tính giá thành sản phẩm và đối tượng tính giá trị. 6
III-/ Cơ sở lựa chọn phương pháp và tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7
A-/ Cơ sở lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất (CPSX ). 7
1-/ Đối với phương pháp kê khai thường xuyên. 7
2-/ Đối với phương pháp kiểm kê định kỳ: 8
B-/Tổ chức công tác kê toán tập hợp chi phí sản xuất. 8
1-/ Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 8
2-/ Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 10
3-/Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 11
C-/ Lựa chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 16
1-/ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính. 17
2-/ Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 17
3-/ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức: 18
D-/Cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 18
1-/ Phương pháp tính giá thành đơn giản (Phương pháp trực tiếp) 19
2-/ Phương pháp hệ số. 20
3-/ Phương pháp tỷ lệ. 20
4-/ Phương pháp tổng cộng chi phí . 21
E-/ Các hình thức tổ chức sổ kế toán được áp dụng. 22
1-/ Hình thức nhật ký chung (NKC) 22
2-/ Hình thức nhật ký sổ cái (NK - SC) 22
3-/ Hình thức chứng từ ghi sổ (G - GS) 23
4-/ Hình thức nhật ký - chứng từ (NK - CT). 24

CHƯƠNG II
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

I-/ đánh giá thực trạng công tác kế toán tâp hợp chi phí sản xuất vá tính giá thành sản phẩm 26
II-/ Một số ý kiến đóng góp cho công tác tập hợp chi phí . 27
1-/ Thời điểm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 27
2-/ Phương pháp tập hợp chi phí : 28
3-/ Thiệt hại trong sản xuất. 28

Kết luận 30


Xem Thêm: Cơ sở lựa chọn & trình tự hạch toán các phương pháp tập hợp CP & tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lựa chọn & trình tự hạch toán các phương pháp tập hợp CP & tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.