Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu

1.1.2 Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất

1.1.3 Yêu cầu quản lý đối với nguyên vật liệu

1.1.4. Vai trò và chức năng nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu

1.1.4.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu

1.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu

1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu

1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu

1.2.2.1 Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho

1.2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho

1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng

1.3.2 Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.3.3 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.3.3.1 Phương pháp ghi thẻ song song

1.3.3.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển

1.3.3.3 Phương pháp ghi sổ số dư

1.4. Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu

1.4.1 Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.1.1 Tài khoản kế toán sử dụng

1.4.1.2 Trình tự một số các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán tăng giảm vật liệu 1.4.2 Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.4.3.1 Hình thức kế toán: Nhật ký - sổ cái

1.4.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký chung

1.4.3.3 Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ

1.4.3.4 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

1.4.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI ĐỨC HUY

2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH In thương mại Đức Huy

2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.1.2.1 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại Công ty In Đức Huy

2.1.2.3. Nhiệm vụ của Công ty In Đức Huy

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý tại Công ty In Đức Huy

2.1.4 Tổ chức công tác Kế toán tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.1.4.1 Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.1.4.2 Hình thức Kế toán và chế độ Kế toán áp dụng tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2 Thực trạng công tác Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In thương mại Đức Huy

2.2.1 Đặc điểm và tình hình quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Đức Huy

2.2.1.2 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Đức Huy

2.2.2 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty

2.2.3 Tổ chức chứng từ Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.3.1 Chứng từ sử dụng

2.2.3.2 Quy trình lập và luân chuyển chứng từ

2.2.4. Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.4.1. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho

2.2.4.2. Ở phòng tài chính - kế toán

2.2.5 Tổ chức hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.5.1 Tài khoản sử dụng

2.2.5.2 Các hình thức sổ sử dụng liên quan đến hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.5.3 Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.5.4. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In thương mại Đức Huy

2.2.6. Kiểm kê Nguyên vật liệu và lâp dự phòng giảm giá Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.6.1 Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.6.2 Công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

2.2.7. Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thưong mại Đức Huy114

2.2.7.1. Phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu tại Công ty in Thương mại Đức Huy.117

2.2.7.2. Phân tích tình hình dự trữ nguyên vật liệu tại Công ty in Thương mại Đức Huy

2.2.7.3. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty in Thương mại Đức Huy


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI ĐỨC HUY

3.1 Nhận xét chung về tổ chức quản lý và hạch toán Nguyên vạt liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại công ty TNHH In Thương mại Đức Huy

3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu

3.2.2. Về tài khoản kế toán sử dụng

3.2.3. Về hạch toán hàng mua đang đi đường

3.2.4. Về hạch toán phế liệu thu hồi

3.2.5. Về công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3.2.6. Về sổ sách kế toán

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH In Thương mại Đức Huy sẽ giúp ích cho bạn.