Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1.1 KHÁI QUÁT VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1.1.1 Khái niệm bán hàng

1.1.2Vai trò và ý nghĩa bán hàng

1.1.1Ý nghĩa của việc bán hàng hoá

1.2 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG

1.3.1 Khái niệm doanh thu bán hàng

1.3.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

1.3.3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng

1.3.4.Kế toán doanh thu bán hàng

1.3.4.1Chứng từ sử dụng

1.3.4.2Tài khoản kế toán sử dụng

1.3.4.2 Trình tự kế toán bán hàng

1.4 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

1.4.1 Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu

1.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng

1.4.4 Phương pháp kế toán (Phụ lục 07, 08)

1.5 Kế toán giá vốn hàng bán

1.5.1 Khái niệm về giá vốn hàng bán

1.5.2Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho

1.5.2.1 Xác định trị giá mua HH xuất kho

1.5.2.2 Phân bổ chi phí thu mua hàng bán ra trong kỳ

1.5.2.3Tài khoản sử dụng

1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

1.6.1. Khái niệm về chi phí bán hàng

1.6.2.Tài Khoản kế toán sử dụng

1.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1.7.1 Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp

1.7.2 Tài khoản kế toán sử dụng

1.7.3 Phương pháp kế toán

1.8 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1.8.1 Khái niệm phương pháp xác định kết quả bán hàng

1.8.2Tài khoản sử dụng

1.8.3 Phương pháp kế toán


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

2.1.1.Qúa trình hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty

- Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty (Phụ lục 01)

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

2.2.1.Kế toán bán hàng

2.2.1.1.Nội dung doanh thu bán hàng tại công ty

2.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng

2.2.1.3 Chứng từ kế toán sử dụng

2.2.1.4. Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng

2.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.2.1 Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng

2.2.2.3. Phương pháp hạch toán

2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán

2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng (CPBH)

2.2.4.1 Nội dung chi phí bán hàng

2.2.4.3 Trình tự hạch toán

2.2.5.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.5.1 Nội dung CPQLDN

2.2.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng

2.2.5.3 Trình tự hạch toán

2.2.6.Kế toán xác định kết quả bán hàng

2.2.6.1 Tài khoản KT sử dụng

2.2.6.2. Phương pháp xác định kết quả bán hàng

2.2.6.3 Trình tự hạch toán xác định kết quả bán hàng


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

3.1. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2.Một số tồn tại trong bộ máy kế toán của Công ty

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT sẽ giúp ích cho bạn.