Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Sơn


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Phần 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1. Khái niệm chi phí sản xuất

1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm

1.3. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành

1.1. Phân loại chi phí sản xuất

1.2. Phân loại giá thành sản phẩm:

2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

2.4. Đơn vị tính giá thành và kỳ tính giá thành

3.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

3.2. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp

3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối với những doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX

3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối với những DN thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức

5.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp ( phương pháp giản đơn )

5.2. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

5.3. Tính giá thành theo phương pháp phân bước

5.4. Phương pháp tính giá thành theo giá thành định mứcPhần 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH SƠN


I. GIỚI THIỆU CHUNGVỀ CÔNG TY.

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh.

2.1. Tổ chức sản xuất, bộ máy quản lý sản xuất của công ty.

2.1.1.Tổ chức sản xuất.

2.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

2.2. Đặc điểm, quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu.

2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tài chính ở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Vĩnh Sơn

2.3.1. Bộ máy kế toán

2.3.2.Hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH SƠN

1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật

2.Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.1Công tác quản lý chi phí sản xuất

2.2Công tác quản lý giá thành

2.3Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành

2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Vĩnh Sơn

2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công

2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung

2.4Đánh giá sản phẩm dở dang

2.5Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.5.1Tổng hợp chi phí sản xuất

2.5.2Tính giá thành công trình khảo sát xây dựng


PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG

1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN phẩm TẠI CÔNG TY KHẢO SÁT VÀ XÂY LẮP

2.1. Những ưu điểm chính

2.2. Những tồn tại hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vĩnh Sơn

3. MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH SƠN

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương M
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương M sẽ giúp ích cho bạn.