Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dung cụ tại Công ty TNHH HONEST Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP


1.1 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Đặc điểm,phân loại nguyên vật liệu

1.1.2.1.Đặc điểm

1.1.2.2.Phân loại nguyên vật liệu

1.1.3.Đánh giá nguyên vật liệu

1.1.3.1.Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu

1.1.3.2.Các phương pháp đánh giá nguyên vật liệu

1.1.3.3.Phương pháp tính trị giá vật tư xuất kho

1.2.Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

1.2.1.Khái niệm kế toán nguyên vật liệu

1. 2.2. Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu

1. 2.2.1.Chứng từ kế toán ngưyên vật liệu

1.2.2.2.Tài khoản sử dụng

1.3. Hạch toán chi tiết vật liệu

1.3.1. Phương pháp ghi thẻ song song.

1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.3.3. Phương pháp số dư

1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.4.1.Kế toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4.3 Kế Toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật tư

1.4.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn khoCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÔNG TY TNHH HONEST VIỆT NAM


2.1.Tổng quan về công ty Honest Việt Nam

2.1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2.Sản phẩm chủ yếu của công ty

2.1.3.Khách hàng chủ yếu của công ty

2.1.4.Bộ máy tổ chức,quản lý của công ty

2.2.Kế toán nguyên vật liệu của công ty

2.2.1.Bộ máy tổ chức kế toán của công ty

2.2.2.Giới thiệu về phần mềm kế toán của công ty

2.2.3.Hình thức kế toán mà công ty áp dụng

2.2.4.Thực trạng tình hình kế toán nguyên vật liệu.công cụ dụng cụ tại công ty

2.2.4.1. Kế toán chi tiết NVL

2.2.4.2.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty

2.2.4.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.2.4.4.Kế toán kiểm kê kho nguyên vật liệu

2.3.Những thuận lợi và khó khăn của công tác kế toán NVL tại công ty TNHH HONEST Việt Nam

2.3.1.Những thuận lợi

2.3.2. Những khó khăn


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY HONEST

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh honest Việt Nam

3.2. Định hướng phát triển của công ty tnhh honest Việt Nam trong thời gian tới

3.3. Một số ý kiến hoàn thành công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh honest Việt Nam

3.3.1.Ý kiến thứ nhất

3.3.2: Ý kiến thứ hai

3.3.3: Ý kiến thứ ba

3.3.4: Ý kiến thứ tư

3.3.5. Ý kiến thứ năm

3.3.6: Ý kiến thứ sáu

3.3.7. Ý kiến thứ bảy

3.3.8. Ý kiến thứ tám

3.3.9. Ý kiến thứ chín

3.4.Kiến nghị với chính phủ

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dung cụ tại Công ty TNHH HONEST Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dung cụ tại Công ty TNHH HONEST Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.