Đề tài: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Vận tải thuỷ I


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH


I. Khái niệm về tài sản cố định hữu hình và ý nghĩa của tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

II. Các đặc điểm TSCĐHH

III. Phân loại TSCĐHH

1. Phân loại TSCĐHH theo kết cấu

2. Phân loại TSCĐHH theo quyền sở hữu

3. Phân loại TSCĐHH theo tình hình sử dụng

4. Phân loại TSCĐHH theo mục đích sử dụng

IV. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐHH

V. Đánh giá TSCĐHH

1. Nguyên giá TSCĐHH

1.1. TSCĐHH do mua sắm

1.2. TSCĐHH tự xây dựng hoặc tự chế

1.3. TSCĐHH thuê tài chính

1.4. TSCĐHH mua dưới hình thức trao đổi

1.5. TSCĐHH tăng từ các nguồn khác

2. Giá trị còn lại của TSCĐHH

VI. Kế toán chi tiết TSCĐHH trong doanh nghiệp

1. Kế toán chi tiết TSCĐHH ở địa điểm sử dụng, bảo quản

2. Kế toán chi tiết TSCĐHH ở bộ phận kế toán

VII. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐHH

1. Tài khoản kế toán sử dụng

2. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH

3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐHH

VIII. Kế toán khấu hao TSCĐHH

1. Các phương pháp tính khấu hao

1.1. Phương pháp khấu hao tuyến tính ( phương pháp khấu hao theo đường thẳng) được xác định theo công thức

1.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

1.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm

2. Tài khoản kế toán sử dụng

IX. Kế toán sửa chữa TSCĐHHCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I


I. Khái quát chung về công ty cổ phần vận tải thuỷ I

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty vận tải thủy I

3. Tình hình và kết quả sản xuất, kinh doanh một số năm

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty CPVT Thủy I

5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

5.1. Cơ cấu tổ chức kế bộ máy kế toán

5.2. Chính sách kế toán tại công ty

II. Thực trạng công tác kế toán TSCĐHH tại công ty

1. Tình hình trang bị TSCĐHH của công ty

2. Phân loại TSCĐHH

2.1. Phân loại theo kết cấu

2.2. Phân loại theo đặc trưng kỹ thuật

3. Đánh giá TSCĐHH tại công ty

3.1. Đánh giá TSCĐHH theo nguyên giá

3.2. Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại

4. Kế toán chi tiết TSCĐHH tại công ty

4.1. Kế toán chi tiết TSCĐ tại bộ phận quản lý và sử dụng TSCĐHH

4.2. Kế toán chi tiết TSCĐ tại phòng kế toán

5. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH

5.1. Tài khoản kế toản sử dụng

5.2. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH tại công ty

5.3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐHH tại công ty

5.4. Kế toán khấu hao TSCĐHH tại công ty

5.5. Kế toán sửa chữa TSCĐHH

5.5.1. Kế toán sửa chữa nhỏ thường xuyên TSCĐHH

5.5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐHH theo phương thức mua ngoài


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I

I. Đánh giá chung về công tác kế toán TSCĐHH tại công ty

1. Ưu điểm

1.1. Về công tác tổ chức bộ máy kế toán

1.2. Về hệ thống sổ sách kế toán

1.3. Về công tác hạch toán TSCĐ

2. Hạn chế

2.1. Về hệ thống sổ sách kế toán

2.2. Về đánh số tài sản cố định

2.3. Về phương pháp hạch toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH

II. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty Cổ phần vận tải thủy I

1. Về hệ thống sổ sách kế toán

2. Về đánh số tài sản cố định

3. Về phương pháp hạch toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Vận tải thuỷ I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Vận tải thuỷ I sẽ giúp ích cho bạn.