Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


I. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành

1. Chi phí sản xuất

2. Phân loại chi phí sản xuất

2 1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế

2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí

2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động

3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

4. Giá thành sản phẩm

5. Phân loại giá thành sản phẩm

5.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành

5.2. Phân loại sản phẩm theo phạm vi tính toán

6. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

II. Phương pháp tập hợp chi phí và đánh giá sản phẩm dở dang

2.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang

III. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

IV. Phương pháp hạch toán

4.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất( KKTX)

4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

4.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

4.1.3. Kế toán tập chi phí sản xuất chung

4.1.4. Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả

4.1.5. Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng

4.1.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (KKĐK)

V. Các hình thức sổ kế toán áp dụng


CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚ THỌ

I. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ

1. Đặc điểm, tình hình chung của công ty cổ phần và phát triển nông thôn Phú Thọ

2. Những riêng có của công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ ảnh hưởng tới công tác kế toán

II- Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ

1.Các chứng từ sổ sách cần sử dụng

2. Quy trình ghi chép vào sổ kế toán

3- Nội dung kế toán chi phí sản xuất

3.1- Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.3.Kế toán chi phí máy thi công

2.4- Kế toán chi phí sản xuất chung

2.5- Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp

4-Thực trạng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÚ THỌ

3.1- Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ

3.1.1-Ưu điểm

3.1.2-Tồn tại chủ yếu và nguyên nhân

3.2- Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ

3.3- Các giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát tri
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng và phát tri sẽ giúp ích cho bạn.